BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolecka-Makowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Changes in Purchasing Behaviours of Consumers in Conditions of Acculturation - an Empirical Study
Zmiany w zachowaniach nabywczych konsumentów w warunkach akulturacji - studium empiryczne
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 285-294, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Różnice kulturowe, Badania porównawcze, Wzorce konsumpcji
Consumer behaviour, Cultural differences, Comparative examination, Consumption patterns
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Niemcy, Wielka Brytania, Francja
Germany, United Kingdom, France
Abstract
W dobie globalizacji i pogłębiających się procesów integracyjnych obserwuje się zjawisko przenikania się różnych kultur (akulturacji), co się z tym wiąże przejmowania przez konsumentów, zwłaszcza migrujących, elementów kultury konsumpcyjnej odmiennej od kraju ich pochodzenia. W artykule zaprezentowano zmiany, które dokonały się w zachowaniach nabywczych polskich konsumentów w wyniku procesu akulturacji. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych przy użyciu metodologii interpretacyjnej charakterystycznej dla nurtu badań jakościowych. W wykorzystanym studium przypadku zastosowano metodę triangulacji danych i metod badawczych. Badania dotyczyły trzech celowo dobranych krajów Europy: Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

In the era of globalisation and intensifying integration processes the phenomenon of diffusion of different cultures (acculturation) is being observed. As a result, consumers - especially those who migrate - adopt elements of the consumer culture that differs from the culture observed in their country of origin. The article presents changes that have affected purchasing behaviours of Polish consumers as a result of the acculturation process. The author discusses the selected results of the empirical research conducted with the use of the interpretative methodology that is characteristic for the stream of qualitative research. The case study employed involves methods of data triangulation and methodological triangulation. The research covered three purposely selected European countries, i.e. France, Germany and Great Britain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chytkova Z. (2010), Immigration, Gender and Consumer Acculturation. A journey into the meaningful word of food consumption practices of Romanian women in Italy, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.
  2. Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Ogden D.T., Ogden J.R., Schau H.J. (2004), Exploring the impact of culture and acculturation on consumer purchase decisions: toward a microcultural perspective, "Academy of Marketing Science Review", No. 3.
  5. Peñaloza L.N. (1994), Atraversando Fronteras/Border Crossings: A Critical Ethnographic Exploration of the Consumer Acculturation of Mexican Immigrants, "Journal of Consumer Research", Vol. 21, No. 6.
  6. Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
  7. Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku, (in:) Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Eds.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Stolecka-Makowska A. (2015), Konsument podlegający akulturacji - próba typologii, "Marketing i Rynek", nr 10.
  9. Stolecka-Makowska A. (2014), Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji, (in:) Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (Eds.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 336.
  10. http://www.encyklopedia.pwn.pl
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu