BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy
The Impact of Territorial Marketing on Municipality Development
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 295-304, wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Gmina
Territorial marketing, Local development, District
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na rozwój gminy. W publikacji, poza metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu, odnoszącej się do podjętej tematyki, wykorzystano metodę badań ankietowych. Interpretacji wyników badań dokonano wykorzystując metodę indukcyjno-dedukcyjną. Z przeprowadzonych badań wynika, że marketing terytorialny, którego podmiotem w tym wypadku jest gmina, pełni istotną funkcję w rozwoju tej jednostki samorządowej. Zastosowanie wszystkich czynników terytorialnego marketingu mix ma istotny wpływ na pobudzenie rozwoju lokalnego. Ważne jest jednak kierowanie działaniami marketingowymi tak, aby przyniosły jak najwięcej korzyści lokalnej społeczności. Dla władz samorządowych z istoty marketingu terytorialnego wynikają konkretne zadania do realizacji: badania rynku, planowanie przedsięwzięć marketingowych, weryfikacja skuteczności wykorzystania narzędzi marketingowych. Artykuł jest studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to show the impact of territorial marketing on development of a municipality. In the publication, apart from a critical analysis of the literature relating to the undertaken subject, the survey method was used. The interpretation of research results was conducted using the inductive-deductive method. The study shows that a territorial marketing entity, whose subject in this case is the municipality, plays an important role in the development of local governments. The use of all factors of territorial marketing mix has a significant impact on stimulating local development. It is important, however, to run marketing activities in an appropriate way to bring as much benefits to the local community as possible. Specific tasks to carry out stem from the essence of territorial marketing for local governments: market research, planning marketing activities, verification of effectiveness of the use of marketing tools. The article is a case study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny - jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, Warszawa.
  2. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Kuźniar W. (2013), Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  4. Olak A. (2008), Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miast i wsi, (w:) Fedan R., Smoleń M., Przedsiębiorstwo i region: współdziałanie i współpraca, Papirus, Rzeszów.
  5. Pilewicz T. (2013), Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów, (w:) Jarosiński K., Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu