BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Paradygmat marki w dobie digitalizacji i technologii mobilnej
Paradigm of the Brand in the Digitalisation and Mobile Technology Age
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 314-323, tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Marka, Digitalizacja, Technologie mobilne, Strategia marki
Brand, Digitizing, Mobile technologies, Brand strategy
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie paradygmatu marki, co powinny objąć działania z nią związane, jakie są implikacje społeczne i praktyczne oraz jakie zalecenia można sformułować dla właścicieli marek zainteresowanych ich metodycznym budowaniem w obecnych warunkach rynkowych. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: W dobie digitalizacji i technologii mobilnej odpowiednie zarządzanie marką zdaje się być podstawą budowania przewagi strategicznej i sukcesu rynkowego oznaczonego nią obiektu. Na potrzeby opracowania dokonano przeglądu dostępnych źródeł informacji i wyników badań. W dobie digitalizacji i technologii mobilnej szczególnego znaczenia nabiera spersonifikowana marka, wokół której buduje się społeczność. Zakres działań z udziałem i na rzecz marki oraz jej znaczenie potwierdzone badaniami naukowymi dają podstawy do twierdzenia, iż w obecnych warunkach rynkowych mamy do czynienia z nowym paradygmatem w zarządzaniu obiektem rynkowym oznaczonym marką, tzw. paradygmatem marki. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to clarify in greater detail what the paradigm of brand consists in, what should the activities in this respect cover, what are the social and practical implications and what recommendations may be put forward for the brands owners who are interested in their methodical creation under the current market conditions. The analysis shall be focussed on the following assumption: In the digitalisation and mobile technology age, appropriate brand management seems to be the basis for creation of a strategic advantage and market success of the object marked by the brand. For the purposes of the study, the following research processes have been carried out: desk study, review of the available study reports, and own research. In the digitalisation and mobile technology age, the personalised brand, around which a community becomes gradually established, gains a particular significance. The scope of activities, which involve and support the brand, as well as its significance confirmed by research, lead to the opinion that under the current market conditions we deal with a new paradigm in the management of a market object marked by the brand, the so-called paradigm of brand. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dooley R. (2015), Neuromarketing. 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dunes M., Pras B. (2013), Practices in the brand management system: identification and considerations for five business sectors, "Journal of Product & Brand Management", No. 22(7).
 3. Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Gobe M. (2009), Emotional branding: the new paradigm for connecting brands to people, Published by Allworth Press, New York.
 5. Gorbaniuk O. (2011), Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 6. Hulten B., Broweus N., Dijk M. (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.
 7. Kall J. (2015), Branding na smartfonie: komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2013), Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Kotler Ph., Keller K. L. (2013), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 11. Królewski J. i Sala P. (red.) (2014), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kuo-Fang P., Yan C., Kuang-Wei W. (2014), Brand relationship, consumption values and branded app adoption, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 114, No. 8.
 13. Morgan F., Deeter-Schmelz D., Moberg C.R. (2007), Branding implications of partner firm-focal firm relationships in business-to-business service networks, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 22(6).
 14. O'Guinn T.C., Allen C.T., Semenik R.J. (2012), Advertising and brand promotion, 6th ed., South-Western Cengage Learning, Mason.
 15. Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
 16. Patkowski P. (2010), Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa.
 17. Pindelski M. (2012), Paradygmaty holistycznego wariabilizmu oraz sprawczości w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 18. Pogorzelski J. (2015), Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 20. Rajagopal (2009), Branding paradigm for the bottom of the pyramid markets, "Measuring Busness Excellence", Vol. 13, No 4.
 21. Rowles D. (2014), Digital branding: a complete step-by-step guide to strategy, tactics and measurement, Kogan Page Limited.
 22. Rudolf W. (2014), Marketing interesariuszy - nowy wymiar marketingu relacji, "Marketing i Rynek", nr 8.
 23. Skorek M. (2013), Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 24. Społeczna wartość marki. Temat numeru (2015), "Marketing w Praktyce", nr 9.
 25. Steidl P. (2014), Nurobranding, 2nd ed., CreateSpace Independent Publishing Platform.
 26. Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 27. Tarczydło B. (2011), Budowanie społeczności wokół marki: wybrane przykłady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 656, "Studia Informatica", nr 28.
 28. Tarczydło B. (2013), Metodyka kształtowania wizerunku marki, "Rozprawy. Monografie", nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 29. Wang W., Korschun D. (2015), Spillover of social responsibility associations in a brand portfolio, "Journal of Product & Brand Management", No. 24(6).
 30. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Woźniak J. (2012), Neuromarketing 2.0. Budowanie relacji między marką a klientem, http://helion.pl/img/rozne/patroni/neurom/NEUROmarketing-bonus.pdf [dostęp: 30.11.2015].
 32. Zaangażowanie klienta w markę. Temat numeru (2014), "Marketing w Praktyce", marzec
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu