BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Jakość życia jako punkt odniesienia do kształtowania koncepcji rozwoju miasta
Quality of Life as a Point of Reference for Shaping the City Development Concept
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 324-334, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Jakość życia, Rozwój miasta, Samorząd terytorialny
Quality of life, City development, Local government
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Odnowa miast i aglomeracji miejskich jest ciągłym procesem dostosowywania ich stanu zagospodarowania do zmiennych potrzeb społeczności miejskich w celu poprawy jakości życia i funkcjonowania gospodarki miejskiej. Współczesne wyzwania rozwoju cywilizacyjnego stawiają przed samorządami konieczność aktywniejszego włączenia się w procesy zarządzania ich rozwojem. Stąd miasta, jako wysoce złożone struktury organizacyjne, wymagają od zarządzających szerokiej wiedzy o zachodzących procesach społeczno-gospodarczych wpływających na jakość życia mieszkańców i stanowią punkt odniesienia dla podejmowanych zmian. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

Renewal of the cities and urban areas is a continuous process of adapting their state of development to the changing needs of urban communities. The aim is to improve the quality of life and functioning of the urban economy. The current civilisation challenges cause that governments must actively engage in the cities and urban areas development management processes. This requires from managers a wide knowledge of the ongoing socioeconomic processes. These processes affect the quality of life and provide a point of reference to the changes undertaken by local governments. The article is of the review nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błoński K., Burlita A., Witek J. (2014), Znaczenie zaangażowania i przywiązania do miasta w kreowaniu satysfakcji mieszkańców z usług świadczonych przez jednostki samorządu lokalnego, Raport z badań statutowych Katedry Marketingu US, Szczecin.
 2. Błoński K., Burlita A., Witek J. (2015), Jakość życia w mieście akademickim na przykładzie miasta Szczecina, Raport z badań statutowych Katedry Marketingu US, Szczecin.
 3. Błoński K., Burlita A., Witek J. (2013), Znaczenie emocji dla satysfakcji klienta z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, Raport z badań statutowych Katedry Marketingu US, Szczecin.
 4. Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 22.
 5. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 6. Cele i zadania KPM (2016), http://www.mr.gov.pl/miasta [dostęp: 28.04.2016].
 7. Inch A., Florek M., (2008), A Great Place to Live, Work and Play. Conceptualizing Place Satisfaction in the Case of a City's Residents, "Journal of Place Management and Development", Vol. 1, No. 2.
 8. Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności. Koncepcje, Metody, Badania, Difin, Warszawa.
 9. Kasarda J.D., Janowitz M. (1974), Community Attachment in Mass Society, "American Sociological Review", Vol. 39, No. 3.
 10. Klasik A. (2008), Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacyjne aglomeracji miejskich, (w:) Słodczyk J., Szafranek E., Mechanizmy i uwarunkowania budowy konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 11. Kotkin J. (2007), The Rise of Family Friendly Cities, "Wall Street Journal", 27.11.
 12. Madej T. (1998), Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 13. Malikowski M. (1984), Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Towarzystwo Naukowe, Rzeszów.
 14. Myers D. (1987), Community-Relevant Measurement OF Quality OF Life a Focus on Local Trends, "Urban Affairs Quarterly", Vol. 23, No. I, September.
 15. Noworól A. (2010), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 16. Ostasiewicz W. (red.) (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Papuć E. (2011), Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry", Vol. 12, No. 2.
 18. Polityka Regionalna, Rozwój obszarów miejskich (2016), http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/themes/urban-development [dostęp:15.05.2016].
 19. Puciato D. (2008), Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny-Zdroju, Politechnika Opolska, Opole.
 20. Scott J.A. (2006), Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions, "Journal of Urban Affairs", Vol.28. No. 1.
 21. Szromnik A. (1996), Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 22. Szromnik A. (2010), Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 23. Szromnik A. (2012), Miasto przedsiębiorcze i innowacyjne w regionie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 725, "Ekonomiczne problemy usług", nr 2012.
 24. Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health", tom 46(1).
 25. Uchwała w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej (2016), https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-krajowejpolityki-miejskiej.html [dostęp: 20.04. 2016].
 26. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).
 27. Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E. (2013), Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, "Hygeia Public Health", tom 48(1).
 28. Znaniecki F., Ziółkowski J. (1974), Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu