BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Grądzik Piotr
Title
Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej
The Wind Energy Influence on the Value of the Operator of Electrical Distribution System
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 245-255, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Wartość przedsiębiorstwa
Renewable energy sources, Windfarms, Enterprise value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Syntetyczna ocena wpływu zwiększenia ilości elektrowni wiatrowych w Polsce na wartość operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej. Metodologia badania - Zastosowano głównie metodę analizy opisowej i porównawczej, a także metodę historiograficzną. Ponadto, wykorzystano własne doświadczenia i spostrzeżenia zebrane w trakcie współpracy z jednym z operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej w Polsce i Niemczech. Wynik - Zwiększenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru wpłynie negatywnie na wartość operatorów systemu dystrybucji. Spowodowane to będzie m.in. problemami w zarządzaniu siecią, by prawidłowo funkcjonowała przy dużej zmienności obciążenia oraz zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na rozbudowę sieci w porównaniu z podłączeniem tradycyjnych źródeł wytwarzania. Oryginalność/wartość - Zwrócono uwagę na problem, jaki dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej stanowią odnawialne źródła energii (szczególnie wiatrowe). Obecnie w Polsce firmy dystrybucyjne, jak i Ministerstwo Energii, nie zajmują się kwestiami, które będą miały zasadniczy wpływ na branżę energetyczną za kilka lat, a które dotyczą podłączenia do sieci znacznej ilości wytwórców charakteryzujących się dużą zmiennością podaży. Nie ma wypracowanego systemu zarządzania siecią w takim przypadku, nie wiadomo, jakie wymagane będą nakłady finansowe, by sprostać nowym warunkom, a prowadzony przez OSD proces odbudowy i rozwoju sieci nie uwzględnia potrzeb OZE. Przeprowadzona syntetyczna analiza potwierdziła zasadność dalszych pogłębionych badań, których efektem powinno być stworzenie modelu referencyjnego pozwalającego na dostosowanie struktury zarządzania operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej do specyfiki rozproszonych źródeł wytwarzania. Jest to istotne, ponieważ możemy spodziewać się znacznego wzrostu potencjału z odnawialnych źródeł energii w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Synthetic analysis of the impact of increasing the amount of wind turbines generating electricity in Poland on the value of the operator of electricity distribution system. Design/methodology/approach - In the article is used mainly descriptive analysis method, comparative analysis method and used are my own experiences and insights gained from the cooperation with one of the operators of electricity distribution system. Findings - If electricity generated from wind will increase this going to negatively affect the value of the operators of electricity distribution system. Originality/value - Article draws attention to the fact that renewable energy sources (particularly wind) are a problem for operators of electricity distribution system. In Poland, starting from the distribution companies, and ending at the Ministry of Energy, no attention is paid to the difficulties in managing transmission of energy from sources that are characterized by significant volatility in supply. The analysis confirmed legitimacy of further in-depth studies, the effect of which should be to create a reference model which allows to adjust the management structure operators of electricity distribution system to the specifics of dispersed power sources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baar M. (2015), Einspeisemanagement aktuell E.DIS AG, Windenergietage 11.11.2015 in Linstow, http://www.windenergietage.de/WT24/24WT11_F12_1255_edis1.pdf (28.01.2016).
 2. Bukowski M. (2013), 2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, WISE, Warszawa.
 3. Borys G. (2014), System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 1, nr 198, s. 35-41.
 4. CIRE (2015), http://www.cire.pl/item,70517,1,0,0,0,0,0,wzrosl-udzial-wegla-w-produkcji-energii-elektrycznej-wniemczech.html (28.01.2016).
 5. Dilba J., Dönsz-Kovács T., István F., Krzyszkowska J., Mojžiš M., Pašek O., Trilling M. (2015), Climate's Enfants Terribles, How New Member States' Misguided Use of EU Funds Is Holding Back Europe's Clean Energy Transition, CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, Praga-Bruksela.
 6. Energiewirtschaftsgesetz (2005), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz- EnWG) vom 7. Juli, (BGBl. I S. 1970, 3621).
 7. Erneuerbare-Energien-Gesetz (2014), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz -EEG 2014) vom 21. Juli, (BGBl. I S. 1066).
 8. EEG in Zahlen 2014 (2015), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unterneh men_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEGinZahlen_2014_BF.pdf?__ blob=publicationFile&v=4 (28.01.2016).
 9. Gemeinsamer Netzausbauplan der 110-kV-Verteilnetzbetreiber der Regelzone 50Hertz (2016), https://www.e-dis. de/ cps/rde/xbcr/edis/Veroeffentlichung_Netzausbauplanung.pdf (6.02.2016).
 10. Jankiewicz S. (2014), Energetyka rozproszona jako czynnik rozwoju regionu, w: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, red. M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 341-352.
 11. Jankiewicz S. (2015), Influence of transmission grids onto development of renewable energy sources in Poland, w: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 2, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i in., Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Wojskowa Akademia Techniczna, Poznań, s. 273- 282.
 12. Jarczyński M. (2014), Rola Operatora Systemu Dystrybucyjnego w działaniach na rzecz zmniejszenia emisji CO2, w: Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania, red. J. Mazurkiewicz, K. Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 125-130.
 13. Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K. (2015), Infrastruktura energetyczna - potrzebny plan Marshalla?, SRNPRE, www.rada-npre.pl (20.04.2015).
 14. Komisja Europejska (2011), Energy Roadmap 2050, Bruksela.
 15. Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie zmian? (2015), PwC, ING Bank Śląski, Warszawa.
 16. Monitoringbericht 2015 (2016), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn.
 17. Netzausbau und Netzinnovationen im Verteilnetz mit zunehmenden dezentralen Erzeugungsanlagen (2015), 17. Brandenburger Energietag Cottbus, http://www.eti-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/energietag _2015/ Forum_3/02_Bock_Netzinnovationen.pdf (28.01.2016).
 18. Odnawialne źródła energii w Niemczech - 2014 (2015), PKKE, BDEW.
 19. Sektor energetyczny w Polsce (2012), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa.
 20. Sajnóg A. (2014), Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 2, s. 59-61.
 21. URE (2015a), Sprawozdanie z działalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2014 rok, Warszawa.
 22. URE (2015b), http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy- oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html (29.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu