BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamela-Sowińska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Komercjalizacja własności intelektualnej : problemy i bariery
Intellectual Property Commercialization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 257-266, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Własność intelektualna, Komercjalizacja, Badania i rozwój (B+R), Rachunkowość, Wartości niematerialne
Intellectual property, Commercialization, Research & Development (R+D), Accounting, Intangible asset
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie problemów i barier, jakie musi pokonać uczelnia państwowa, aby dokonać komercjalizacji własności intelektualnej (WI), oraz wskazanie na obszary możliwych rozwiązań, jakie mogłaby zaoferować nauka. Komercjalizacja własności intelektualnej obejmuje zagadnienia prawne, podatkowe, księgowe, w tym problemy jej wyceny, co wymaga kompleksowego podejścia i znacznego wsparcia nauki w postaci wypracowania wzorców, schematów, wytycznych i wskazówek ułatwiających w praktyce przeprowadzenie omawianego procesu. Metodologia badania - Jako podmiot analizy przyjęto uczelnię wyższą, pominięto natomiast spółkę celową jako podmiot rozważań. Wykorzystano funkcję praktyczną wiedzy ekonomicznej polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie uzyskiwać zakładane cele. Z punktu widzenia nauk prawnych w artykule zastosowano metodę badania teoretycznoprawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego. Oryginalność/wartość - W artykule wskazano na bariery komercjalizacji WI, jakimi są niespójne przepisy prawa lub ich brak, co przedstawiono na przykładzie dwóch problemów, tj. wielości uregulowań terminów "badania" i "rozwój" oraz zdolności aportowej własności intelektualnej. Konkluzje wynikające z artykułu mają charakter postulatywny, a ich celem jest wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badań naukowych oraz postulat wprowadzenia uregulowań w zakresie rachunkowości i podatków precyzujących zagadnienia z analizowanego obszaru. (abstrakt oryginalny)

Current economy, emphasizes innovativeness and manages the knowledge, the results on research and development works and is one of the most vital elements which determines the development the whole economy and particular company. This fact motivates universities to a wider engagement into research and development work and its commercialization. The aim of this article is to show the selected obstacles and barriers in the procedures of commercialization research and development works by polish universities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf (10.01.2016).
 3. http://sjp.pl/komercjalizacja (10.01.2016).
 4. Kabalski P. (2014), MSSF a ustawa o rachunkowości (6). Aktywa materialne, "Rachunkowość" nr 7.
 5. Komercjalizacja B + R dla praktyków (2013), wyd. 2, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa.
 6. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (1967), Dz.U. z 1975 r., nr 9, poz. 4, załącznik Deskryptor Konwencja o Ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
 7. Maćkowiak E. (2013), Ujęcie nakładów na prace badawczo-rozwojowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2011a), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2011b), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 10. Minas M. (2005), Aport w spółce kapitałowej, Arche, Gdańsk.
 11. Postanowienie SN z dnia 19 września 1990 r. (1991), III CRN 268/90, "PUG" nr 5, poz. 25.
 12. Postanowienie SW w Warszawie z dnia 2 lipca 1990 r. (1991), XIV GR 1/90, "Orzecznictwo Gospodarcze" nr 2, poz. 24269.
 13. Przywara M. (2015), Aport komercjalizowanej własności intelektualne - problemy praktyczne, "Rachunkowość" nr 10.
 14. Radawiecka E. (2008), Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz międzynarodowych standardach rachunkowości. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 2, zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/21.pdf (11.01.2016).
 15. Sołtysiński S., Szumański A., Szwaja J. (2012), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Legalis, Warszawa.
 16. Stawarczyk E. (2015), Własność intelektualną można wnieść aportem, "Prawo i Podatki", listopad.
 17. Szczepankiewicz E.I. (2012), Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie - czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 69 (125).
 18. Szczepanowska-Kozłowska K. i in. (2013), Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, LexisNexis, Warszawa.
 19. Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 1991 r. (1991), III CZP 32/91, LEX nr 3675.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (1992a), Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86, art. 4a, pkt 24.
 21. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (1992b), Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86, art. 4a, pkt 23.
 22. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (2015), Dz.U. z 2015 r., poz. 249, art. 2, pkt 3.
 23. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (2000), t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (1994), t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1333.
 25. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (2005), t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572.
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (2014), Dz.U. z 2014 r., poz. 1328, art. 13.
 27. Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej, http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/wniesieniepraw- wlasnosci-intelektualnej-do-spolki-kapitalowej, dostęp: 11.01.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu