BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczowic Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
Business Value Category in the Management of a Small Business
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 267-276, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Small business, Value Based Management (VBM), Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o potrzebę i możliwości wdrażania systemu zarządzania wartością w małych przedsiębiorstwach. Metodologia badania - Badania ankietowe prowadzone w trzech etapach, w latach 2008-2014, objęły prawie 600 przedsiębiorców - właścicieli małych firm z terenu województwa śląskiego. Badania dotyczyły miejsca kategorii wartości w zarządzaniu działalnością biznesową i otwarciem przedsiębiorców na rynek kapitałowy. Wyniki ankiety odniesiono do teoretycznych zasad wdrażania systemu VBM formułowanych w literaturze. Wynik - Skuteczność wdrażania systemu VBM w małych przedsiębiorstwach może być osiągnięta jedynie przy inwestycyjnym podejściu właścicieli do działalności biznesowej oraz po dostosowaniu narzędzi VBM do specyfiki małych przedsiębiorstw. Zarówno wyniki badań ankietowych, jak i analiza literatury wskazują, że w dającej się przewidzieć przyszłości warunki takie nie będą spełnione. Oryginalność/wartość - Teoria zarządzania wartością i jej narzędzia są ukierunkowane na duże przedsiębiorstwa. Obecnie brak jest zarówno badań nad sensem wdrażania systemów VBM w małych przedsiębiorstwach, jak i narzędzi to umożliwiających. W tym kontekście prezentowane przez autora badania stanowią niezagospodarowany obszar wiedzy i przyczynek do dyskusji nad problemem kształtowania wartości najmniejszych firm. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper attempts to answer the question on the need to and opportunities for implementing the system of value-based management in small businesses. Design/methodology/approach - Surveys that were carried out in three stages, in 2008-2014, involved almost 600 entrepreneurs - owners of small businesses from within the Silesia voivodship. The surveys addressed the issue of where to place the category of value in business management and to what extent the entrepreneurs are open to capital markets. The findings of the survey were referred to theoretical rules for the implementation of value-based management systems presented in the literature. Findings - Effective implementation of the value-based management system in small businesses may only be achieved both with an investment approach of the owners to business activities and after having adjusted VBM tools to small business specificity. Both the findings of the surveys and the analysis of the literature indicate that such conditions will not be met in the foreseeable future. Originality/value - Value-based management theory and its tools are aimed at large enterprises. Currently, there are neither studies discussing the advisability of implementing value-based management systems nor tools allowing their implementation. In this context, the author's study provides an untapped area of knowledge and is a contribution to the discussion on how to manage the value in the smallest businesses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1994), Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsey & Company, New York.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., (1997), Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa.
 4. Kuczowic J. (2012), Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 5. Pluta W. (2009), Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 6. Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York.
 7. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa.
 8. Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie (2007), red. C. Suszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie (2010), red. A. Cwynar, P. Dżurak, Poltext, Warszawa.
 10. Wyżnikiewicz B. (2014), Polskie przedsiębiorstwa w drodze ku nowoczesności, Lewiatan, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 11. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady (2008), red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa.
 12. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (2015), red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu