BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łachut Artur (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej - wybrane aspekty
Model Of Business on the Example of the Hotel Industry - Selected Aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 277-288, rys., bibliogr. 38 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Modele biznesowe, Hotelarstwo, Zarządzanie wartością
Business models, Hotel industry, Value management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W dobie wysokiej konkurencyjności (dominacji marketingowej i strategicznej dużych przedsiębiorstw turystycznych) zachowanie odmienności i niezależności korporacyjnej staje się kluczowym czynnikiem do przetrwania samodzielnych hoteli. Trud stworzenia innowacyjnego i elastycznego modelu biznesu polega na dostrzeganiu indywidualnych potrzeb poszczególnych nabywców oraz dynamicznego dostosowania się do zmian otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności modelu biznesu funkcjonującego hotelu 4* o charakterze medycznego SPA. Metodologia badania - W artykule wykorzystano studium literatury przedmiotu oraz obserwacje praktyki gospodarczej. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest prezentacja modelu biznesu hotelu leczniczo-uzdrowiskowego. Hotel świadczący usługi na poziomie 4* (zgodnie z polską kategoryzacją) wykreował holistyczną ofertę leczniczą i wellnessową z wykorzystaniem naturalnych zasobów mineralnych. Kompleksowość usług prezentowanego przedsiębiorstwa stała się determinantą niezależnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku turystycznym. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną artykułu jest próba określenia modelu biznesu w branży hotelarskiej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - At times of high competitiveness (marketing and strategic dominance of big tourist companies) maintenance of difference and corporate independence becomes a key factor to survival of individual hotels. The trouble of creating innovate and flexible model of business depends on seeing individual needs of particular purchasers and dynamic adjusting to changes of environment. Therefore, the purpose of today article is the evaluation of effectiveness of business model of functioning four stars hotel with medical SPA character. Design/methodology/approach - In the article the study of literature has been used as well as observations of economical practice. Findings - The result of today article is the presentation of business model of healing- SPA hotel. The hotel which provides services on four stars level (according to polish categorization) has created holistic medicinal and wellness offer with the use of natural mineral resources. Complexity of services of the business presented has become determinant of independent functioning on highly competitive tourism market. Originality/value - The positive value of the article is the attempt to define the business model in hotel industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015a), Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa, w: E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Grad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015b), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398.
 3. Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77.
 4. Błądek Z. (2001), Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Palladium, Poznań.
 5. Bosiacki S. (1987), Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 6. Boulton R., Libert B., Samek S. (2000), Cracking the Value Code, Harper Collins.
 7. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 8. Burszta J. (1976), Społeczności lokalne, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 9. Ćwiertniak R. (2015), Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji - próba oceny, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26 (1).
 10. Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 11. Ghaziani A., Ventresca M.J. (2005), Keywords and cultural change: frame analysis of Business Model Public Talk, "Sociological Forum" vol. 20, no. 4, s. 523-529.
 12. Gould S., O'Sullivan M., Tilley Ch., Topazio N. (2013), Business model background paper for IR, www. integratedreporting.org (5.01.2016).
 13. Gołembski G. (2010), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Integrated Reporting: Elevating Value, Ernst & Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Integratedreporting/$FILE/EY-Integrated-reporting.pdf (5.01.2016).
 15. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 16. Jaremen D., Panasiuk A. (2008), Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kachniewska M., Niezgoda A., Nawrocka E., Pawlicz A. (2012), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Kahn H. (1980), Die Zukunft der Welt (1980-2000),Wien-Munchen-Zurich-New York.
 19. Kaufman K. (2010), Please define Business Model, http://cfowise.com (5.01.2016).
 20. Lichtarski J. (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 21. Mielcarek J. (2015), Ebitda jako podstawa rachunku kosztów docelowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398.
 22. Moore G.A. (2008), Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej, skoncentruj się na celach średniookresowych, "Harvard Business Review Polska".
 23. Morris M., Schindehutte M., Allen J. (2005), The entrepreneur's business model: toward a unified perspective, w: "Journal of Business Research".
 24. Muszyński M. (2006), Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 25. Nasbitt J., Aburdene P. (1985), Reinventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society, Warner Books.
 26. Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 30.01.2009.
 27. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania, PWE, Warszawa.
 28. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: origins, present and future of the concept, "Communications of the Association for Information Systems" vol. 16.
 29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22, poz. 169 oraz 2011 nr 259, poz. 1553).
 30. Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 31. Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 141.
 32. Statut Wiślicki w polskim przekładzie: 1460 r. S. de Oppatow, przedm. Z. Celichowski, Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Kórnik 1876.
 33. Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 34. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 884; Dz.U. 2004 nr 223, poz. 2268;
 36. Dz.U. nr 273, poz. 2703; Dz.U. 2005 nr 175, poz.1462; Dz.U. 2006 nr 220, poz. 1600; Dz.U. 2008 nr 180, poz.1112; Dz.U. 2010 nr 106, poz. 672).
 37. Waśniewski P. (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalności, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21.
 38. www.awards.spa-prestige.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu