BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Osiichuk Dmytro (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation
Ujęcie rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie DCF
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Rezerwy, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Struktura kapitału, Koszt kapitału
Reserves, Discounted cash flow (DCF), Capital structure, Capital cost
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo że pojęcia świadczeń pracowniczych, rezerw i zobowiązań warunkowych są precyzyjnie zdefiniowane zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych standardach rachunkowości, ich uwzględnienie w wycenie metodą DCF sprawia problemy natury aplikacyjnej. Artykuł prezentuje praktyczne wskazówki ujęcia świadczeń pracowniczych, rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono m.in. uwarunkowania związane z ujęciem w wycenie dochodowej rezerw aktuarialnych, które w praktyce są często pomijane przy określeniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, czy też przy obliczeniu średnioważonego kosztu kapitału. Zaprezentowane algorytmy pozwalają na ujęcie danych księgowych w wycenie metodą DCF, co może być ciekawe dla praktyków wyceny. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a practical guidance for the treatment of employee benefits, provisions, and contingent liabilities in the DCF valuation models. Market practitioners often encounter difficulties while incorporating the figures of actuarial reserves and provisions, which are themselves a result of a projection, into the cash flow calculation. Although the concepts of employee benefits, provisions and contingent liabilities are clearly defined in both Polish and international accounting standards, their accordance with the logic and assumptions of the DCF valuation model poses some technical problems, which are confronted in the paper. Among other things, we address the issues related to actuarial reserves, which are often neglected when outlining a company's capital structure and calculating the WACC. We propose a stepbystep algorithm allowing to transfer the accounting inputs into the DCF model, which may be of considerable interest to practicing valuators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Damodaran A. (2010), Applied Corporate Finance, Wiley.
  2. Hamada R.S. (1972), The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, "The Journal of Finance" t. 27, nr 2, pp. 435-452.
  3. IASB (2011), International Accounting Standard 19 (Revised 2011).
  4. IASB (2005), International Accounting Standard 37 (Revised 2005).
  5. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu