BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska), Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda (Politechnika Wrocławska)
Title
Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy
Factors Affecting on the Assessment of the Project from Perspective of Different Stakeholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 313-325, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Ocena projektu, Interesariusze, Zarządzanie projektem
Project evaluation, Stakeholders, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W dobie wysokiej konkurencyjności (dominacji marketingowej i strategicznej dużych przedsiębiorstw turystycznych) zachowanie odmienności i niezależności korporacyjnej staje się kluczowym czynnikiem do przetrwania samodzielnych hoteli. Trud stworzenia innowacyjnego i elastycznego modelu biznesu polega na dostrzeganiu indywidualnych potrzeb poszczególnych nabywców oraz dynamicznego dostosowania się do zmian otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności modelu biznesu funkcjonującego hotelu 4* o charakterze medycznego SPA. Metodologia badania - W artykule wykorzystano studium literatury przedmiotu oraz obserwacje praktyki gospodarczej. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest prezentacja modelu biznesu hotelu leczniczo-uzdrowiskowego. Hotel świadczący usługi na poziomie 4* (zgodnie z polską kategoryzacją) wykreował holistyczną ofertę leczniczą i wellnessową z wykorzystaniem naturalnych zasobów mineralnych. Kompleksowość usług prezentowanego przedsiębiorstwa stała się determinantą niezależnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku turystycznym. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną artykułu jest próba określenia modelu biznesu w branży hotelarskiej.Artykuł poświęcony jest aktualnemu zagadnieniu oceny projektów, w tym w szczególności w identyfikacji czynników mających wpływ na powodzenie ich realizacji. Głównym celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące realizację projektu w perspektywie różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim w opinii kierowników i wykonawców projektów. Dla realizacji tego celu posłużono się kwerendą literatury oraz analizą badań własnych o charakterze ilościowym. Wyniki badań pokazały, że z perspektywy kierowników i wykonawców projektów najistotniejsze z czynników warunkujących przebieg projektów związane są bezpośrednio z samą charakterystyką i konstrukcją projektu oraz działalnością zespołów wykonawców. Problematyka ta jest ważna zarówno z powodów poznawczych, jak i praktycznych. Dostarcza bowiem użytecznej wiedzy zarówno z zakresu nauk o zarządzaniu, jak i zasobu informacji ważnych dla osób zarządzających projektami, jak i osób je realizujących. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the current issue of the evaluation of projects, in particular in the identification of factors affecting the success of their implementation. The main purpose of the article was an attempt to answer the question about the factors determining the implementation of the project in view of various stakeholder groups, including in particular in the opinion of managers and project contractors. To achieve this purpose were used query literature and an analysis of their own research. The results showed that from the perspective of managers and project contractors with the most important factors are directly related to the characteristics of the project and characteristics of teams of contractors. This issue is important both for reasons of cognitive and practical. It provides useful knowledge for both the management sciences and resource information important for project managers, as well as the people implementing them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R. (1999), Project management: cost, time, quality. Two best guesses and phenomenon. It's time to accept other success criteria, "International Journal of Project Management" vol. 17, no. 6.
 2. Davis K. (2014), Different stakeholders groups and their perceptions of project success, "International Journal of Project Management" vol. 32.
 3. Cooke-Davies T. (1990), Return of the Project managers, "Management Today. Business Information Management" vol. 47, s. 119-121.
 4. Barclay C., Osei-Bryson K. (2009), Project performance development framework: an approach for developing performance criteria & measures for information systems (IS) project, "International Journal of Production Economics" vol. 124.
 5. Belassi W., Tukei O.T. (1996), A New framwerok for determining critical success/ failure factors in projects, "International Journal of Project Management" vol. 14, no. 3, s.141-152.
 6. Bryde D.J., Robinson L. (2005), Client versus contractor perspectives on Project success cirteria, "International Journal of Project Management" vol. 23.
 7. Judgev K., Muller R. (2005), A retrospective look AT our evolving understanding of project success, "Project Management Journal" vol. 36, no. 4, s. 30-45.
 8. Munns A.K., Bjermi B.F. (1997), The role of Project Management in achieving project success, "International Journal of Project Management" vol. 14, no. 2, s. 81-88.
 9. Muler R., Turner J.R. (2007), Matching the project managers leadership style to project type, "International Journal of Project Management" vol. 25, s. 21-32.
 10. Ryńca R. (2013), Czynniki mające wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w uczelni przez instytucje finansujące projekty oraz podmioty współpracujące ze szkołą wyższą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 291, s. 494-502.
 11. Shenhar A.J., Divir D. (2007), Project management research: the challenge and opportunity, "Project Management Journal" vol. 3, no. 2, s. 93-99.
 12. Turner J.R., Muller R. (2006), Choosing Appropriate Project Managers: Matching their Leadership style to the Type of Project, Project Management Institute, Newton Square.
 13. Turner J.R. (1999), The Handbook of Project - Based Management: improving the processses for achieving strategic objectives, McGraw-Hill Publishing, London.
 14. Turner J.R., Zolin R., Remington K. (2009), Modleing success on complex projects: multiple perspectives over multiple time frames, w: The proceedings of IRNOP9, red. H.G. Gemunden, The 9th Conference of the International Research Network of Organizing by Projects, Technical University of Berlin, Berlin.
 15. Wang X., Huang J. (2006), The relationships between key stakeholders project performance and project success: perceptions of Chinese construction supervising engineers, "International Journal of Project Management" vol. 24, s. 253-260.
 16. www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/slownik/Strony/Projekt.aspx?N=N.
 17. Wysocki R.K. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu