BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Gwarancja ubezpieczeniowa - szansa dla małych przedsiębiorstw branży budowlanej?
Insurance Guarantee - an Opportunity for Small Construction Companies?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 373-383, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Gwarancja, Ubezpieczenia przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo budowlane, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Guarantee, Business insurance, Construction company, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży budowlanej. Metodologia badania - Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty oraz dane i informacje publikowane na oficjalnych stronach internetowych. Wynik - W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż gwarancja ubezpieczeniowa jest trudno dostępna dla małych podmiotów branży budowlanej, które są najbardziej zainteresowane tego typu instrumentami. Duże podmioty funkcjonujące w branży budowlanej bez problemu mogą uzyskać gwarancję ubezpieczeniową, lecz jej przydatność jest znacznie niższa, a w większości przypadków wręcz zbędna. Oryginalność/wartość - Zaprezentowano paradoks występujący pomiędzy zapotrzebowaniem na gwarancje ubezpieczeniowe a realnym ich uzyskiwaniem. Wartością tego opracowania jest zaprezentowanie praktycznej strony funkcjonowania gwarancji ubezpieczeniowych w branży budowlanej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to assess the possibility of using an insurance guarantee by companies in the construction industry. Design/methodology/approach - When writing the article, the following test methods: literature studies, analysis and inference. It was also necessary reports and data and information published on the official website. Findings - The analysis found that the insurance guarantee is difficult to access for small operators construction industry, which are the most interested in this type of instruments. Large entities operating in the construction industry without a problem they can get insurance guarantee, but its usefulness is much lower, and in most cases simply unnecessary. Originality/value - The article presents a paradox occurring between the demand for insurance guarantees, and real obtaining them. The value of this study is to demonstrate the practical side of the functioning of insurance guarantee in the construction industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrzejuk B., Heropolitańska I. (2012), Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wydawnictwo LEX Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Bień W. (1977), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych, cz. I, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  3. Informacje o zakładach ubezpieczeń (2015), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2015, http://www.knf. gov. pl/ opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html (9.01.2016).
  4. Jagiełło S. (1979), Rachunek i analiza kosztów oraz wyników przedsiębiorstw budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  5. Jańska A. (2013), Ocena ryzyka w procesie udzielania ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, "Copernican Journal of Finance & Accounting" vol. 2, iss. 1.
  6. Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
  7. Michalak J. (2006), Charakterystyka branży i przedsiębiorstw usług budowlanych, w: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty. Planowanie. Kontrola, red. I. Sobańska, Difin, Warszawa.
  8. Paczuła C. (2000), Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, Polskie Centrum Budownictwa, Warszawa.
  9. Paczuła C. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, cz. 2, Polskie Centrum Budownictwa, Warszawa.
  10. Słownik języka polskiego (1978), red. M. Szymczak, t. I, PWN, Warszawa.
  11. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2009), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2009, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  12. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2010), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2010, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  13. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2011), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2011, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  14. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2012), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2012, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  15. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2013), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2013, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  16. Sprawozdanie statystyczne knf-02 krajowych zakładów ubezpieczeń (2014), Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2014, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/archiwum. html (5.06.2015).
  17. Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe (2003), red. R. Holly, Poltext, Warszawa.
  18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 19, poz. 93).
  19. Wicka A. (2012), Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu