BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
The Characteristics of Behaviours and Classification of Objects in A Dynamic Approach to Assessing Companies' Financial Distress
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 407-418, rys., bibliogr. 43 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
System wczesnego ostrzegania, Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Early warning system, Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Badaniu poddano poziom, intensywność i czas reakcji obiektów na zmiany w otoczeniu, która to reakcja opisana została zmianami wartości miary stopnia zagrożenia finansowego. Uporządkowano i wyróżniono obszary zagrożenia oraz dokonano klasyfikacji obiektów względem wzorców normatywnych. Analizowanymi obiektami były sekcje i działy PKD utworzone z całości, jakimi są przedsiębiorstwa (ujęcie mezoekonomiczne). Metodologia badania - Wykorzystano metody empiryczno-indukcyjne w ramach wielozmiennych modeli logitowych predykcji zagrożenia finansowego, mapy ciepła w identyfikowaniu obszarów zagrożenia, statystyki opisowe w wyróżnieniu cech badanej zbiorowości oraz klasyfikowanie obiektów za pomocą miary syntetycznej oceny. Wynik - Ogólną konstatacją jest wykazana wysoka skuteczność opracowanych narzędzi prospektywnego pomiaru zagrożenia. Jako hipotezy badawcze pozytywnie weryfikowano zróżnicowaną reakcję przedsiębiorstw tworzących obiekty na zmiany w otoczeniu względem klas ich wielkości i rodzaju działalności oraz wysoki stopień asymetryczności rozkładu zagrożenia w badanej zbiorowości. Wykazano wysoką trafność klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem syntetycznej miary oceny oraz wskazano możliwość wykorzystania map ciepła do prowadzenia wnioskowań o zależnościach międzyobiektowych. Oryginalność/wartość - W tworzeniu miar zagrożenia zastosowano innowacyjne metody i techniki szczegółowe, unikalne są także rozmiary zbioru uczącego. Badaniu poddano pełną zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych, co jest niezmiernie rzadkie. Estymowane miary zagrożenia umożliwiają prowadzenie nie tylko statycznej, a przede wszystkim dynamicznej analizy porównawczej, przy ich skalowaniu w jednostkach odpowiadających wielkości odsetka sądowych postępowań upadłościowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The analysis focuses on the level, intensity and the time of response of objects to changes in the environment; this response is described by the changing values of the measure of financial distress. The analysis structures and identifies distress areas, and classifies objects on the basis of normative patterns. The analysed objects include the sections and divisions of PKD (Polish classification of economic activities), composed of the wholes - companies (a mezoeconomic approach). Design/methodology/approach - The use of empirical inductive methods as part of multiple variable logit models for the prediction of financial distress, heat maps in identifying distress areas, descriptive statistics in identifying the characteristics of the analysed population, and the classification of objects based on synthetic evaluation measure (MSO). Findings - The general conclusion confirms the high effectiveness of the proposed tools for the prospective measurement of distress. The research hypotheses are positively verified - the diversified responses of objects (companies) to changes in the environment depending on the class of their size and core activity, and the high level of the asymmetrical distribution of distress in the analysed sample. The analysis confirms the correctness of the classification of objects, based on the synthetic measures of assessment, and proposes the possible use of heat maps in inference about inter-object correlations. Originality/value - The creation of distress measures is based on innovative methods and specific techniques, and the size of the training dataset has unique characteristics. The author analyses the entire population of non-financial enterprises, which is a very rare case in this type of research. The estimated distress measures allow for conducting static and, in particular, dynamic comparative analyses in the entities which correspond to the percentage of court-filed bankruptcies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2009), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, SGH, Warszawa.
 2. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 3. Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Cabała P. (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 5. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2011), Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb Instrumentu Szybkiego Reagowania. Założenia rozwiązania "System Wczesnego Ostrzegania" - Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym, MASP UEK, Kraków (maszynopis powielony).
 7. Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2011-2014), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (I-XIII), red. J. Kaczmarek, MSAP UEK, Kraków (maszynopis powielony).
 8. Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2014), Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia upadłością, w: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja, red. P. Boguszewski, PARP, Warszawa.
 9. Gierszewska G., Romanowska M. (1995), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 10. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 11. Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future Breakthrough, Harvard Business School Press, Boston.
 12. Hermann Ch.F. (1963), Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, "Administrative Science Quarterly" vol. 8, no. 1, s. 61-82.
 13. Kaczmarek J. (2010), Counteracting the Crisis in the Economies of New EU Member States in the Context of the Development of Integration Processes, w: The Community Integration Process Between Eastern and Southern Europe, red. M. Lanfranchi, Messina, s. 19-25.
 14. Kaczmarek J. (2010), The Concept of the Rapid Reaction Facility in Poland in View of the Economic Crisis, w: Enterprise in the Face of Challenge of the 21st Century Economy, red. R. Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Toruń - Dom Organizatora, Toruń, s. 85-90.
 15. Kaczmarek J. (2011), The Role of Structural Policies in Counteracting the Crisis, w: Moving from the Crisis to Sustainability. Emerging Issues in the International Context, red. G. Calabro, A. D'Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, Milano, s. 45-49.
 16. Kaczmarek J. (2012), Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji - uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa.
 17. Kaczmarek J., Fijorek K., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2015), Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR, "Przegląd Organizacji",nr 4, s. 18-25.
 18. Kaczmarek T.T. (2009), Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa.
 19. Lindbeck A. (1981), Industrial Policy as an Issue in the Economic Environment, "The World Economy" nr 4.
 20. Lipowski A. (1994), Przemiany strukturalne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 21. Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 49, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 22. Mączyńska E. (2011), Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. S. Morawska, SGH, Warszawa.
 23. Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 2.
 24. Mitroff I.I. (2001), Managing Crises Before They Happen, American Management Association, New York.
 25. Mitroff I.I., Pearson C.M. (1993), Crises Management. A Diagnostic Guide for Improving Your Organization's Crisis-Preparedness, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 26. Młynarski S., Kaczmarek J. (2002), Wykorzystanie sądowego postępowania układowego w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa-Kraków.
 27. Obłój K. (1987), Kryzysy organizacyjne, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 28. Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
 29. Quinn B., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science" vol. 29, no. 1, s. 33-51.
 30. Rogowski W. (1999), Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" nr 6.
 31. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Schwartz A. (2005), A Normative Theory of Business Bankruptcy, "Virginia Law Rewiev" vol. 91, s. 1200-1206.
 33. Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 34. Smart C.F., Thompson W.A., Vertinsky I. (1978), Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis, "Journal of Business Administration" vol. 9.
 35. Stępień P., Strąk T. (2002), Analiza kształtowania się procesów upadłościowych w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, w: Zarządzanie Finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Tom 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 501-506.
 36. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 37. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 38. Wieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 39. Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.
 40. Zavgren C. (1983), The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art, "Journal of Accounting Literature" vol. 2, s. 1-33.
 41. Zelek A. (2002), Wczesna identyfikacja kryzysu ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 42. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 43. Zelek A., Gwarek A. (2000), Symptomy kryzysu organizacji, "Firma i Rynek" nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu