BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Olga (Uniwersytet Gdański)
Title
Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
Location Risk in Micro and Small Enterprises Decisions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 419-429, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Ryzyko, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
Risk, Small business, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zdawać by się mogło, że nie ma nic bardziej pewnego i stabilnego jak lokalizacja przedsiębiorstwa. Jednak decyzje o jej wyborze, zmianie lub zachowaniu są z reguły podejmowane w sytuacji niepełnej oraz nie zawsze wiarygodnej informacji o rzeczywistej wartości lokalizacyjnej i przestrzennej potencjalnych lub rzeczywistych miejsc lokalizacji przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza ryzyka lokalizacji małego przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym i próba określenia jego istotności w podejmowaniu decyzji przez współczesnych przedsiębiorców. Metodologia badania - Istota ryzyka lokalizacji opisana zostanie na podstawie przeprowadzonych studiów literatury polskiej. Natomiast bazę źródłową do oceny postrzegania ryzyka lokalizacji przez przedsiębiorców stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na losowej próbie 246 mikro i małych podmiotów funkcjonujących w strefach podmiejskich Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Wynik - Decyzje lokalizacyjne w mikro i małych przedsiębiorstwach są podejmowane w oparciu o czynniki personalne, dużo mniej istotna jest kwestia popytu, kosztów, nakładów inwestycyjnych czy dostępności zasobów. Wskazuje to, że małe przedsiębiorstwa w tym obszarze działają zgodnie z teoriami lokalizacyjnymi w nurcie behawioralnym. Oryginalność/wartość - W polskiej literaturze z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw rzadko podejmowana jest szczegółowo kwestia analizy otoczenia, a w szczególności aspekt lokalizacji przedsiębiorstwa, chociaż wydaje się, że decyzje lokalizacyjne mają wpływ na kondycję finansową nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. Wiążą się one najczęściej z istotnymi nakładami inwestycyjnymi i mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w obszarze aktywów materialnych i niematerialnych. Z tego względu wydaje się, że warto zwrócić większą uwagę na kwestię analizy lokalizacji w publikacjach z zakresu analizy ekonomicznej, tak by osoby podejmujące decyzje miały większą świadomość ryzyka lokalizacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - It seems that there is nothing more certain and stable as a business location. However, location decisions are usually taken without complete and reliable information about the real value and spatial potential of localization. The aim of the article is to analyze the location risk of in case of small enterprise in theoretical terms, and try to determine its significance in decision-making. Design/methodology/approach - The essence of location risk will be described basing on Polish literature. The assessment of entrepreneurs perception in the area of location risk are the results of a survey conducted in 2015 on a random sample of 246 micro and small companies operating in the suburban areas of the Tri-City Metropolitan Area. Originality/value - The Polish literature on the economic analysis rarely taken in detail the issue of environment analysis, in particular the aspect of location, although it seems that the location decisions influence on a company financial condition not only in short, but also in the long term. Moreover, location decisions are associated most often with significant investment costs and affect the value of the company, in the field of tangible and intangible assets. For this reason, it is worth paying more attention to the issue of location analysis in publications in the field of economic analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2014), Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa, s. 21-31.
 2. Bławat F. (2011), Podstawy analizy ekonomicznej. Teoria, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa.
 3. Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Godlewska-Majkowska H. (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.
 5. Godlewska-Majkowska H. (2014), Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (2014), red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa, s. 201-222.
 6. Gołebiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 7. Kowalak R. (2003), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 8. Nowak E. (2014), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 9. Pastusiak R. (2003), Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
 10. Pazio W.J. (2002), Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 11. Projekty inwestycyjne, finansowanie i procedury oceny (1996), red. T. Gostkowska-Drzewicka, ODDK, Gdańsk.
 12. Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (2014), red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa.
 13. Szymańska I.A., Płaziak M. (2014), Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, "Przedsiębiorczość i Edukacja" nr 10, s. 71-84.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu