BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbińska Agnieszka (Urząd Miasta Poznania), Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
Self-Esteem of Potential Debtors and the Level of Credit Risk
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 431-440, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Ryzyko kredytowe, Samoocena, Finanse prywatne, Badania ankietowe
Credit risk, Self-esteem, Private finance, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zbadanie zależności między poziomem poczucia własnej wartości kredytobiorców a poziomem ryzyka kredytowego. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu jako narzędzia badawcze zastosowano: autorski kwestionariusz ankiety stworzonej do określenia oceny ryzyka kredytowego oraz kwestionariusz Skali Samooceny SES. Korelację zmierzono z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej (Pearsona), ustalono również istotność korelacji. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że występuje nieistotna statystycznie, niewyraźna korelacja dodatnia między poziomem poczucia własnej wartości a wynikiem oceny ryzyka kredytowego. W oparciu o zebrany materiał empiryczny i badania własne nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotezy o tym, że przy wysokim poziomie poczucia własnej wartości oceniane ryzyko kredytowe jest akceptowalne przez bank. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną artykułu jest podjęcie badań na temat zależności między samooceną kredytobiorców a oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez banki. Ten nurt badawczy jest rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of the paper is to examine the relation between the level of a debtor's self-esteem and credit risk. Design/methodology/approach - The research tools included a questionnaire created for the purpose of the article herein and the questionnaire of SES (self-esteem scale). The correlation was measured by the Pearson linear correlation coefficient and the importance of the correlation was defined as well. Findings - The conclusions drawn from the research say that there exist a statistically irrelevant and vague positive correlation between the level of one's self-esteem and the result of credit risk assessment. However, collected empirical data and research could not verify positively the hypothesis that high self-esteem guarantees that a given bank will accept the assessed credit risk. Originality/value - The added value of the article is an attempt to undertake research on the correlation between debtors' self-assessment and the assessment of credit risk made by the banks. This research idea is not often undertaken in professional publications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
  2. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  3. Kwan V.S.Y., Mandisodza A.N. (2007), Self-Esteem: On the relation between conceptualization and measurement, w: Frontiers in social psychology: The Self , red. C. Sedikides, S. Spencer, Psychology Press, Philadelphia.
  4. Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
  5. Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  6. Schiraldi G.R. (2011), 10 prostych sposobów na budowanie poczucia własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  7. Sparks R.W. (1994), Istota poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź.
  8. Stefański A. (2007), Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
  9. Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu