BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wybieralski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym
The Regulatory Enviroment Governing the Functioning of Transactional Treasury Limits in Relation with Non-Financial Companies in the OTC Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 441-448, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kursowe, Otoczenie organizacji
Risk management, Exchange risk, Organisation environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasady zarządzania ryzykiem kontrahenta w banku komercyjnym, w szczególności dotyczące wykorzystania limitów skarbowych jako zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym zawieranych z przedsiębiorstwem niefinansowym instrumentów pochodnych, inkorporują zapisy zawarte w funkcjonujących w Polsce oraz Unii Europejskiej przepisach prawa. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane podstawy prawne regulujące współpracę w obszarze skarbowym, w szczególności zapisy wynikające z Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego oraz na kluczowe przypadki naruszenia warunków umownych, jako przesłanki do rozwiązania transakcji terminowej. (abstrakt oryginalny)

Principles of counterparty risk management in a commercial bank, in particular concerning the treasury limit utilization as a derivatives collateral incorporate provisions included in Poland and the European Union legislation and recommendations. The aim of the study is to draw attention to the selected legal basis regulating cooperation in this area, in particular to the provisions a rising from the A Recommendation of polish supervisor and to the key violations of contractual terms as a condition to premature transaction termination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
 3. Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r.
 4. Rekomendacja A, B, G, H, I (2010), KNF, Warszawa.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
 9. Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r.
 10. Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r.
 11. Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (2005a), Dz.U. nr 183, poz. 1537.
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2005b), Dz.U. nr 183, poz. 1538.
 14. Wybieralski P. (2013), Ekwiwalent ryzyka kredytowego jako syntetyczna miara ryzyka przedrozliczeniowego derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym, w: Trendy rozwojowe w gospodarcze światowej, red. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 93-103.
 15. Wybieralski P. (2013), Wykorzystanie metody Value at Risk (VaR) w procesie zarządzania ryzykiem kursowym z zastosowaniem derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym (OTC), w: Wybrane problemy nauki, ekonomii, finansów i bankowości, red. W. Łuczyński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2013, s. 87-99.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu