BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tunowski Remigiusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
Impact of Business Intelligence Software Implementation on Financial Condition of Bank on ING Bank Śląski Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 465-476, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Bankowość, Zarządzanie bankiem, Kondycja finansowa, Systemy Business Intelligence
Banking, Bank management, Financial condition, Business Intelligence systems
Note
streszcz., summ.
Company
ING Bank Śląski SA
Abstract
Cel - Rozpoznanie wpływu wdrożenia oprogramowania klasy Business Intelligence (BI) na kondycję finansową banku. Metodologia badania - Autorska metoda oparta na porównaniu wybranych wskaźników finansowych obliczonych dla wybranego banku, który wdrożył system BI oraz grupy banków niekorzystających z oprogramowania tej klasy. Wynik - Uzyskano wstępną konfirmację hipotezy badawczej mówiącej o pozytywnym wpływie wdrożenia systemu BI na kondycję finansową banku. Oryginalność/wartość - Badanie wypełnia zidentyfikowaną na podstawie przeglądu literatury lukę poznawczą w zakresie rozpoznania wpływu wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową banku. Autorzy zaprezentowali w nim także oryginalną metodę porównań wskaźników finansowych uwzględniającą wielowymiarowość czynników kształtujących owe wskaźniki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Recognizing the impact of Business Intelligence (BI) implementation on the bank financial condition. Design/Methodology/approach - Author's method based on a comparison of selected financial ratios calculated for the bank, which implemented the BI system and a group of banks without this software. Findings - A preliminary confirmation the hypothesis about the positive impact of the implementation of the BI system on the financial condition of the bank. Originality/value - The study fills identified cognitive gap on recognition of the impact business intelligence software implementation on the financial condition of the bank. The authors also presented the original method for comparing financial indicators reflecting the multi-dimensionality factors shaping these indicators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Shubirii F.N. (2012), Measuring the impact of business intelligence on performance an empirical case study, "Polish Journal of Management Studies" vol. 6.
 2. Barua A., Mani D., Mukherjee R. (2014), Measuring the Business Impacts of Effective Data, University of Texas at Austin Study, www.sybase.com/files/White_Papers (14.04.2014).
 3. Davenport T.H., Harris J.G. (2006), Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, MTBiznes, Warszawa.
 4. Fraser D.R., Fraser L.M. (1996), Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 5. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 6. Hass-Symotiuk M. (2004), Systematyka kosztów na potrzeby budżetowania, "Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia" nr 11, s. 5-9.
 7. Hass-Symotiuk M., Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 173-181.
 8. Hocevar B. Jaklic J. (2010), Assesing benefits of business intelligence systems - a case study, "Management" vol. 15.
 9. Iwanowicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
 10. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami, CeDeWu, Gdańsk.
 11. Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
 12. Kuczera A. (2015), Business Intelligence w ING Banku Śląskim, www-05.ibm.com/pl/events/bao/pdf/Case_Study. pdf (18.11.2015).
 13. Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes, "Archives of Psychology" vol. 140.
 14. Luhn H.P. (1958), A business intelligence system, "IBM Journal of Research and Development" vol. 2, iss. 2.
 15. Pirttimäki V., Lönnqvist A., Karjaluoto A. (2006), Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecom, "Electronic Journal of Knowledge Management" vol. 4, iss. 1.
 16. Popovic A., Coelbo P.S., Jaklic J. (2009), The impact of business intelligence system maturity on information quality, "Information Research" vol. 14, iss. 4.
 17. Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej (2005), red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Surma J. (2009), Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Tuncay E.G., Belgin O. (2014), Effects of business intelligence techniques of enterprise productivity, www.academia. edu/2700385 (2.05.2014).
 20. Wieder B., Ossimitz M.L., Chamoni P. (2012), The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox?, "International Journal of Economic Sciences and Applied Research" vol. 5, iss. 3.
 21. Williams S., Williams N. (2003), The Business Value of Business Intelligence, "Business Intelligence Journal" vol. 3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu