BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Susmarski Sebastian (Uniwersytet Gdański)
Title
Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z o.o.
Determinants of Choosing the Form of the Transformation of the County Hospital in Puck
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 497-507, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Szpitalnictwo, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Finanse samorządu terytorialnego
Hospital service, Legal transformation of entities, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W polskich jednostkach samorządu terytorialnego często można zauważyć spory o charakterze ambicjonalnym, zwłaszcza tam, gdzie przenikają się kompetencje różnych szczebli samorządu, bądź tam, gdzie granica pomiędzy tymi kompetencjami nie jest ostro zarysowana. Takim obszarem wydaje się być ochrona zdrowia w odniesieniu do samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Jakkolwiek granice kompetencji są jasno określone przepisami prawa, to jednak sytuacja komplikuje się, gdy zarówno powiat, jak i województwo są właścicielami szpitali. Celem artykułu jest prezentacja możliwych rozwiązań przekształcenia szpitala, którego właścicielem jest powiat, w tym konsolidacji z jednostką, której właścicielem jest województwo pomorskie. Zapewnienie stabilności systemu pomorskiej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców stanowi dla władz obydwu szczebli rozwiązanie o charakterze nadrzędnym. Artykuł jest głosem w dyskusji na temat sposobów restrukturyzacji szpitali powiatowych znajdujących się w złej kondycji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The Polish local government entities often can be seen as ambitiousness disputes, especially where competence of the various levels of local government are mixed, or where the boundary between these powers are not sharply defined. This area seems to be health care in relation to the district and provincial selfgovernment. Although the limits of authority are clearly defined by law, however, the situation become more complicated when both the district and province are the owners of hospitals. The aim of the article is to present possible solutions to convert the hospital, which is owned by district, including the consolidation of the unit, which is owned by Pomorskie Voivodeship. For the authorities of both levels ensuring the stability of the system Pomeranian health and safety protection residents is an overarching solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Waśniewski T. (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 2. Kachniarz M. (2013), Konsolidacja a efektywność w ochronie zdrowia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 296.
 3. Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy, htwww. zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2133-Policy_paper_dla_ochrony_zdrowia_na_lata_2014_2020_Krajowe_Strategiczne_ Ramy.html.
 4. Nogalski B., Falencikowski T. (2009), Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia, w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 5. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Węgrzyn M. (2014), Rentowność szpitali samorządowych w Polsce, "Nauki o Finansach" nr 3 (30).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych z dnia 26 marca 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 458.
 7. Stępniak-Kucharska A., Stos D. (2009), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przesłanki i procedury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice.
 8. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz.U. nr 210, poz. 2135.
 9. www.krs-online.com.pl/szpital-pucki-sp-z-o-o-krs-863781.html (12.06.2015).
 10. www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=734087&p_token=0.40460794244736187 (22.05.2015).
 11. www.szpitalpuck.pl/PL/historia.html (12.06.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu