BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010-2014
Expenditure on Insurance in the Households of Self-Employed in 2010-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 523-532, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Rynek usług ubezpieczeniowych, Ubezpieczenia prywatne, Gospodarstwa domowe, Samozatrudnienie
Insurance services market, Private insurance, Households, Self-employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie, jak zmieniał się poziom i struktura wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek. Przedstawiono także analizę zależności wydatków na ubezpieczenia od dochodów rozporządzalnych i liczby osób w gospodarstwie domowym. Zakres czasowy badań obejmował lata 2010-2014. Stwierdzono, że w wydatkach na ubezpieczenia dominującą pozycję mają ubezpieczenia komunikacyjne, w tym obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ustalono także, że ubezpieczenia w badanym okresie były dla gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek dobrem normalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the change in the level and structure of expenditure on insurance in the households of self-employed. The article also contains analysis of the relationship of insurance expenditure with disposable income and with the number of people in the household. Time range of research covered the years 2010-2014. It was found that the biggest expenditures are allocated on motor insurance, including compulsory motor civil liability insurance. Studies have also shown that in the analyzed period, in self-employed households insurance was a normal good. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Ficher S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych (2006-2015), GUS, stat.gov.pl.
 3. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Gregor B. (2003), Elastyczność popytu, w: Analiza Rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa.
 5. GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/metodologia-badania-budzetow-gospodarstwdomowych, 10,1.html (3.02.2016).
 6. GUS (2014), Ludność i gospodarstwa domowe, cz. II, stat.gov.pl.
 7. GUS (2015), Polski Rynek Ubezpieczeniowy, stat.gov.pl.
 8. Lisowski R. (2003), Prognozowanie popytu rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych, www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Prognozowanie_lisowski_2.pdf.
 9. Nowotarska-Romaniak B. (2013), Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Ortyński K. (2010), Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, CeDeWu, Warszawa.
 11. Smyczek S. (2007), Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 12. Solomon M.R. (1996), Consumer behavior: Buying having and being, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ.
 13. Szopa B. (2006), Kondycja polskich gospodarstw domowych u jej zmiany, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin.
 14. Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 16. Wicka A. (2015), Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych rolników w latach 2009-2013, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVII, z. 5.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu