BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Title
Złote monety bulionowe - testowanie pasywnego charakteru inwestycji
Gold Bullion Coins - Testing the Passive Nature of the Investment
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 555-571, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Portfel inwestycyjny, Inwestycje alternatywne, Monety, Złoto, Inwestowanie pasywne
Investment portfolio, Alternative investments, Coins, Gold, Passive investing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wyznaczenie składu optymalnego portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, zawierającego inwestycję w polskie monety bulionowe (Orzeł Bielik) oraz inwestycję na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Testowanie pasywnego charakteru inwestycji w monety. Metodologia badania - Konstrukcja portfeli inwestycyjnych o minimalnym ryzyku według teorii H.M. Markowitza. Autorska metoda badania pasywnego charakteru inwestycji w oparciu o wyznaczone portfele inwestycyjne. Wynik - Stwierdzono, że udział inwestycji w monety bulionowe w portfelu o minimalnym ryzyku nie jest stabilny, co oznacza, że zmienia się on w czasie o więcej niż dziesięć punktów procentowych od wartości przeciętnej. Oryginalność/wartość - Inwestycja w monety bulionowe nie nadaje się do stosowania strategii "kup i trzymaj". Inwestor, który pragnie minimalizować ryzyko powinien włączając monety bulionowe do swojego portfela pamiętać o fakcie, że nie jest to inwestycja pasywna. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Determining the optimal composition of the investment portfolio with minimal risk, including investment in the Polish bullion coins (White-tailed Eagle) and investment in the Polish stock market. Testing the passive nature of the investment in coins. Design/methodology/approach - Construction investment portfolios with minimal risk according to the theory H.M. Markowitz. Author's method of testing the passive nature of the investment on the basis of designated investment portfolios. Findings - It was found that the share of investment in bullion coins in portfolio with minimal risk is notstable, which means that it changes in time by more than ten percentage points from the average value. Originality/value - Investment in bullion coins is not suitable for the strategy "buy and hold". An investor who wants to minimize the risk should include bullion coins to portfolio aware of the fact that this is not a passive investment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdullah L. (2012), ARIMA Model for Gold Bullion Coin Selling Prices Forecasting, "International Journal of Advances in Applied Sciences" vol. 1, no. 4, s. 153-158.
 2. Barańska J. (2009), Monety bulionowe jako instrument finansowy - zasady wyceny w rachunkowości, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie nr 10, s. 44-54.
 3. Baur D.G., Löffler G. (2015), Predicting the equity premium with the demand for gold coins and bars, "Finance Research Letters" vol. 13, s. 172-178.
 4. Baur D.G., Lucey B.M. (2010), Is Gold a Hedge or a Safe Haven ? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold, "The Financial Review" vol. 45, s. 217-229.
 5. Borowski K., Chałupczak K. (2010), Czynniki determinujące ceny monet kolekcjonerskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, s. 9-20.
 6. Bostan I. (2014), Investment Gold: Exemption From Tax (Vat) in the Romanian Fiscal System, "Metalurgija" vol. 53, no. 4, s. 731-733.
 7. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Dickie M., Delorme C., Humphreys J. (1994), Price determination for a collectible good the case of rare U.S. coins, "Southern Economic Journal" vol. 61, s. 40-51.
 9. Hood M., Malik F. (2013), Is gold the best hedge and a safe haven under changing stock market volatility?, "Review of Financial Economics" vol. 22, no. 2, s. 47-52.
 10. Hung K., Onayev Z., Tu C. (2008), Time-Varying Diversification Effect of Real Estate in Institutional Portfolios: When Alternative Assets Are Considered, "Journal of Real Estate Portfolio Management" vol. 14, s. 241-261.
 11. Jagielnicki A. (2011), Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice.
 12. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Joy M. (2011), Gold and the US dollar : Hedge or haven?, "Finance Research Letters" vol. 8, no. 3, s. 120-131.
 14. Kasprzak-Czelej A. (2013), Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" vol. 11, no. 2, s. 255-266.
 15. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance" vol. 7, no. 1, s. 77-91.
 16. McAndrew C., Thompson R. (2007), The collateral value of fine art, "Journal of Banking & Finance" vol. 31, no. 3, s. 589-607.
 17. Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa.
 18. Munir Q., Kok, S.C. (2014), Does Malaysian gold bullion coin prices follow mean reversion or random walk? "Journal of Applied Economic Sciences" vol. IX, no. 1, s. 76-87.
 19. Narayan P.K., Narayan S., Zheng X. (2010), Gold and oil futures markets: Are markets efficient?, "Applied Energy" vol. 87, no. 10, s. 3299-3303.
 20. Ostrowska E. (2011), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa.
 21. Pruchnicka-Grabias I. (2008), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
 22. Prusak B. (2009), Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów nr 93, s. 84-107.
 23. Snyder A. (2011), Investing in Commodities and Futures. Can a commodities index compete with actively managed accounts?, "Investment Advisor" vol. 31, no. 1, s. 74-76.
 24. Till H. (2002), Measuring risk-adjusted returns in alternative investments, "Quantitative Finance" vol. 4, s. 237-238.
 25. Witkiewicz T. (2008), Inwestowanie w monety, Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz, Szczecin.
 26. Witkiewicz T. (2009), Podstawowe problemy rynku monet kolekcjonerskich w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 15, s. 215-224.
 27. Witkiewicz T. (2015), Inwestowanie w złoto i srebro, Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz, Szczecin.
 28. www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/1 (27.10.2015).
 29. www.lbma.org.uk (27.10.2015).
 30. www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/OrzelBielik.ascx (27.10.2015).
 31. www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html (28.10.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu