BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002-2013
Assets Structure and Capital Structure in Mergers And Acquisitions of Polish Entities in the Years 2002-2013
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 595-606, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia, Struktura kapitału, Aktywa
Business combinations, Mergers and acquisitions, Capital structure, Assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między strukturą aktywów a strukturą kapitału spółek powstałych w wyniku połączenia jednostek. Badanie obejmuje wyłącznie polskie spółki, połączone w okresie 2002-2013. Metodologia badania - Zależność między zmiennymi (zależnymi i niezależnymi) określane są klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Wynik - W grupie wszystkich badanych spółek (z wyłączeniem skrajnych przypadków - po 5% najmniejszych i największych wyników) zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału była istotna statystycznie. Współczynnik zależności był dodatni i wynosił 0,066. Badane spółki zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od wartości sumy bilansowej aktywów (w badaniu przyjęto logarytm naturalny z sumy bilansowej aktywów). W grupie największych spółek zależność między badanymi zmiennymi była istotna statystycznie, a współczynnik zależności był największy i wynosił 0,153. Dodatkowo w wyniku badania stwierdzono, że w spółkach o najwyższym udziale kapitału własnego (25% spółek o największym wskaźniku udziału kapitału własnego) występuje istotna statystycznie zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału. Wartość współczynnika wynosi 0,55. Oryginalność/wartość - Istotnym wkładem do nauki jest sprawdzenie, czy w grupie połączonych polskich spółek istnieje zależność między strukturą aktywów i kapitału. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to identify the relationship between the structure of assets and capital structure of the companies established as a result of the combination. The survey covers only Polish company, merged in the period 2002-2013. Design/methodology/approach - The relationship between variables (dependent and independent) are referred to the classical method of least squares. Findings - Among all surveyed companies (with the exception of extreme cases - 5% of the smallest and largest results) the relationship between the structure of assets and capital structure was statistically significant. Dependency ratio was positive and amounted to 0.066. The surveyed companies were divided into three groups, depending on the value of total assets (in the study adopted the natural logarithm of total assets). In the group of the largest companies in the relationship between variables was statistically significant, and the dependency ratio was highest and amounted to 0.153. In addition, the investigation found that the companies with the highest share of equity (25% of the companies with the largest share of equity ratio) is a statistically significant correlation between the structure of assets and capital structure. The coefficient is 0.55. Originality/value - An important contribution to science is to examine whether a group of Polish companies combined, there is a correlation between the structure of assets and capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campello M., Giambona E. (2012), Real Assets and Capital Structure, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1562523.
 2. Chang Ch. (1999), Capital structure as optimal contracts, "North American Journal of Economics and Finance" vol. 10, no. 2, s. 363-385.
 3. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 4. Huang S., Song F. (2002), The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=320088.
 5. Jensen M.C. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, "American Economic Review" vol. 76, s. 323-339.
 6. Miller M. (1977), Debt and taxes, "Journal of Finance" vol. 32, s. 261-275.
 7. Milton H., Raviv A. (1990), Capital structure and the information role of debt, "Journal of Finance" vol. 45, s. 321- 349.
 8. Modigliani F., Miller M. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "American Economic Review" vol. 48, s. 261-297.
 9. Myers S.C., Majluf N. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" vol. 13, s. 187-221.
 10. Rajan G.R., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, "Journal of Finance" vol. 50, s. 1421-1460.
 11. Williamson O. (1988), Corporate finance and corporate governance, "Journal of Finance" vol. 43, s. 567-591.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu