BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich
Corporate Governance Rules and Profitability of European Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 609-616, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Banki, Rentowność banków, Ład korporacyjny, Zarząd
Banks, Profitability of banks, Corporate governance, Board of directors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przykłady nadużyć finansowych w bankach, mające miejsce podczas ostatniego kryzysu, można tłumaczyć brakiem dostatecznego nadzoru w instytucjach finansowych. W odpowiedzi na to zwielokrotnieniu ulega siła nacisku na stosowanie zasad corporate governance wśród zarządzających i interesariuszy banków, tj. inwestorów. W kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego i oczekiwań współczesnego społeczeństwa, poprawa otoczenia biznesu w Europie wydaje się uzasadniona. Czy wyniki instytucji finansowych są wrażliwe na zmiany zachodzące w zasadach ładu korporacyjnego? Jaki wpływ na rentowność banków ma wzrost kosztów na monitorowanie działań zarządów? Czy większa przejrzystość praw akcjonariuszy skutkuje lepszymi wynikami banków? Odpowiedzi na te i inne pytania są celem niniejszego badania. Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie przeprowadzono dla okresu 2007-2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, poddając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na rentowność banków. (abstrakt oryginalny)

Examples of fraud in banks, taking place during the last crisis can be explained by lack of adequate supervision of financial institutions. In response, the aim of this study is to verify the following questions: Are the results of financial institutions sensitive to changes in the corporate governance? What is the impact of audit and monitoring of bank's board on profitability? Does greater transparency of shareholders' rights result better performance of banks? The survey was conducted for the period 2007-2014, in the scope of 81 commercial banks from 20 European countries. The survey results proved to be inconclusive, calling into question of growing share of corporate governance in the factors affecting the profitability of the banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Andres P., Vallelado E. (2008), Corporate governance in banking: The role of the board of directors, "Journal of Banking & Finance" vol. 32, s. 2570-2580.
 3. Arellano M., Bond S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "Review of Economic Studies" vol. 58, no. 2, s. 277-297.
 4. Beltratti A., Stulz R.M. (2012), The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? "Journal of Financial Economics" vol. 105, s. 1-17.
 5. Caprio G., Laeven L., Levine R. (2007), Governance and bank valuation, "Journal of Financial Intermediation" vol. 16, s. 584-617.
 6. Fortin R., Goldberg G., Roth G. (2010), Bank risk taking at the on set of the current banking crisis, "Financial Review" vol. 45, s. 891-913.
 7. Gillan S.L. (2006), Recent developments in corporate governance: an overview, "Journal of Corporate Finance" vol. 12, s. 381-402.
 8. Gruszczyński M. (2006), Nadzór korporacyjny - badania ilościowe, "Przegląd Corporate Governance" nr 3 (7), s. 83-88.
 9. Komisja Europejska. Zielona Księga. Polityka badania sprawozdań finansowych - lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2009 r., KOM (2010)561.
 10. Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki (2011), red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Neumann R., Voetmann T. (1999), CEO turovers and corporate governance, Working Papers No. 10/1999, Copennhagen Business School.
 12. Sawicki K. (2013), Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 383-392.
 13. Shlaifer A., Vishny R. (1997), A survey of corporate governance, "Journal of Finance" vol. 52, s. 737-775.
 14. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. (2001), Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, IBnGR, Warszawa.
 15. Weiner J., Pape J.C. (1999), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance. An International Review" vol. 7, no. 2.
 16. Zagorchev A., Gao L. (2015), Corporate governance and performance of financial institutions, "Journal of Economics and Business".
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu