BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego
Factors Shaping the Financial Potential of Local Government Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 643-653, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Dochody
Local government, Public finance, Income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie kategorii dochodów podatkowych JST jako czynnika kształtującego potencjał finansowy, który stanowi ważny aspekt podejmowanych decyzji przez organy samorządowe różnych szczebli. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2006-2014. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję dochodów JST jako składnika potencjału finansowego JST, a z drugiej - poznać przyczyny kształtowania się potencjału dochodowego (wchodzącego w skład potencjału finansowego) jako funkcji obowiązującego prawa. Oryginalność/wartość - Wskazano na kształtowanie się podatkowych czynników potencjału finansowego JST oraz kierunki (podejścia) dokonywania jego pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation categories of tax revenue of local government units, as a factor shaping the financial potential, which is an important aspect of the decisions made by the local government units. Design/methodology/approach - The paper uses a method typical of the social sciences, which are the methods of empirical cognition, in particular observation, comparison and measurement that was made on the years 2006-2014 time series. Findings - Conducted studies have demonstrated the position of local government income as a component of the financial capacity of local governments. In addition, studies have to know the cause of the formation of the income potential (part of the financial potential) as a function of applicable law. Originality/value - The study shows the development of the financial capacity of the tax factors LGUs and directions (approach) of measuring it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (30.12.2015).
 2. Blackley E.J. (1995), Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage, New York.
 3. Dębowska-Romanowska T. (2010), Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MSK Municypium, Warszawa.
 5. Filipiak B. (2007), Nadwyżka operacyjna jako narzędzie w procesie podejmowania decyzji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s.146-153.
 6. Filipiak B. (2015), Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 76, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 221-230.
 7. Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 8. Filipiak B., Tarczyńska-Łuniewska M. (2016), Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej, "Finanse Komunalne" nr 1-2.
 9. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego (2004), red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akdemii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Kopyściański T., Rólczyński T. (2013), Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006-2012, "Zarządzanie i Finanse" nr 11, s. 115-127.
 11. Kosiedowski W. (2001), Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, red. W. Kosiedowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 12. Krakowiak-Bal A. (2006), Potencjał gospodarczy gmin przygranicznych polski południowej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" nr 2/2, s. 149-158.
 13. Krawczyk G. (2007), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Rocznik Żyradowski", t. 5, s. 137-156.
 14. Ladd H.F., Yinger J. (1989), America's Ailing Cities Fiscal Health and the Design of Urban Policy, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 15. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M. (2007), Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa.
 16. Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2006), Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2014, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Miemiec W. (2005), Władztwo podatkowe gminy - wybrane zagadnienia finansowo-prawne, w: Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław.
 18. Miszczuk M. (2004), Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin - próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r., Dz.U. nr 38, poz. 207, z późn. zm.
 20. Skowron S. (2012), Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 286, "Ekonomia i Nauki Humanistyczne" z. 19 (3).
 21. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006-2014 (2007-2015), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 22. Szpak M. (2001), Etap 7. Określenie bezpiecznego dla miasta poziomu zadłużenia, w: Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie, red. K.S. Cichocki, MUNICIPIUM, Warszawa.
 23. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.
 26. Wosiek M. (2013), Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 34.
 27. Wójtowicz K. (2014), Identyfikacja i pomiar zjawiska stresu fiskalnego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na przykładzie doświadczeń wybranych miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2009-2011, w: Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 2, red. J. Harasim, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 186 (14).
 28. www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=35c31ca1-329f-4d58-9dc7-888eb0a63073&groupId= 766655 (30.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu