BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mönnich Ernst (Bremen University of Applied Science)
Title
Migration: Global Causes, European Challenges, National and Regional Economic Outcomes
Migracja - globalne przyczyny, europejskie wyzwania oraz narodowe i regionalne skutki gospodarcze
Source
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 510-523, bibliogr. 27 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Keyword
Dług publiczny, Migracja, Planowanie regionalne, Budownictwo mieszkaniowe, Suburbanizacja
Public debt, Migration, Regional planning, Housing construction, Suburbanization
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przyjmując tezę o długoterminowości zjawiska migracji, artykuł ten określa pięć jego przyczyn w skali globalnej, do których należą konflikty wojskowe o charakterze geostrategicznym, malejące zasoby, kraje pozostające w fazie pierwszego przejścia demograficznego, zmiany klimatyczne oraz dostęp do informacji i mobilność. Wstęp zawiera krótkie streszczenie niedawnej debaty europejskiej. Sekcja pierwsza ilustruje skutki gospodarcze rozmaitych rozważanych scenariuszy na przykładzie Niemiec. Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza skutków migracji regionalnej dla rozwijających się obszarów metropolitalnych. Do problemów, z którymi w ostatnich dekadach borykały się te obszary, należą postępująca suburbanizacja, rosnąca rywalizacja o mieszkańców, a także nierówne rozmieszczenie infrastruktury i zadłużenie publiczne. Bez współpracy na szczeblu regionalnym, migracja stanie się czynnikiem napędzającym konflikty. Ten pesymistyczny pogląd urzeczywistni się, jeśli strategie w zakresie budownictwa mieszkalnego nie zaczną uwzględniać warunków na rynku pracy oraz zapotrzebowania na siłę roboczą (scenariusz Bronx lub scenariusz Banlieue). Z drugiej strony, migracja może korzystnie wpłynąć na starzejące się metropolitalne centrum, jak również na cały starzejący się region. Ten optymistyczny pogląd zakłada z kolei zintegrowaną strategię w zakresie budownictwa mieszkalnego, kształcenia, infrastruktury oraz rynku pracy (scenariusz Vancouver lub Zagłębie Ruhry). Strategia taka oferuje korzystną dla wszystkich możliwość rozwiązania problemu integracji migrantów.(abstrakt oryginalny)

Starting with the assumption that migration will be a long-term issue, the paper offers five global causes of this phenomenon: military conflicts with a geostrategic background, diminishing resources, countries remaining in the first demographic transition, climate change, and access to information and mobility. The introduction provides a short interim summary of the recent European debate. The first section then illustrates the economic consequences of various scenarios, based on the German example. The main focus of the paper is the analysis of regional migration outcomes for growing metropolitan regions. During the last decades, these regions where faced by suburbanization, growing internal competition for inhabitants, and an unequal distribution of infrastructure burdens and public debt. Without regional cooperation, migration will be a driving force for accelerated conflicts. This pessimistic outlook seems to be valid if strategies for housing do not reflect the local labour market conditions and manpower demand (Bronx Scenario or Banlieue Scenario). On the other hand, migration can be an advantage for both an aging metropolitan core and an aging region in general. This optimistic outlook implies an integrated strategy for housing, education, infrastructure, and labour market (Vancouver or Ruhr Scenario). The strategy offers a win-win perspective for the problems of migrant integration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BAMF, 2013, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Minas. Atlas über Migration, Integration und Asyl, Nürnberg, https://wwwbamf.de/SharedDocs/ArdagervÜE/Publikationeri/ Mgrationsatlas//migrationsatlas-2013-08.pdf?_blob=publicationFile [access: 09.09.2016].
 2. BAMF, 2016, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2014, https:// www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikatione bericht-2014.pdf?blob=publicationFile [access: 09.09.2016].
 3. BBSR, 2015, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Die Raumordnungsprognose 2035 nach dem Zensus, Bonn, http:// www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2015/DL_05_ 2015.pdf;jsessiorüd=53EElB3D8590AEA73F5780DB8B6173Dl.livell291?__blob=publicationFile&v=4 [access: 09.09.2016].
 4. Der Spiegel, 2015, Mali, Bleibt weg, no. 48.
 5. Die Zeit, 1998, Zerbrochene Träume, Die Zeit, no. 21.
 6. FAZ, 2015, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Flüchtlinge könnten Wirtschaftswunder bringen, http://wwwiaz.neVaktaelVtechnik-motor/iaa/daimIer-chef-zetsche-fluechtlinge-koennten-neues-wirtschaftswunder-ausloesen-13803671.html [access: 09.09.2016].
 7. Friederichs J., 2016, Wie sieht die Stadt von morgen aus?, Der Spiegel, no. 5.
 8. Hinte H., Rinne U., Zimmermann K.F., 2015, Flüchtlinge in Deutschland: Herausforderung und Chancen, Wirtschaftsdienst, no. 95(11).
 9. Hotze J., 2015, Das Pendlerverhalten im Lande Bremen, Bremen 2015.
 10. KNB, [n.d.], Kommunalverbund Niedersachsen Bremen, Regional-Monitoring auf Gemeindeebene, http ://www.kommunalverbund.de/region-bremen/monitoring/regional- monitoring-auf-gemeindeebene/ [access: 09.09.2016].
 11. Leitlein H., Venohr S., Stahnke J., 2015, Hier wohnen Deutschlands Asylbewerber, Die Zeit, http://www.zeit.de/gesellschafVzeitgescheher/2015-08/fluechtlinge-verteilung-quote [access: 09.09.2016].
 12. Metro Vancouver, 2010, Regional Growth Strategy, Metro Vancouver 2040, Shaping our Future, http://www.metrovancouver.org/services/regional-planmng/PlanmngPublications/ RGSAdoptedbyGVRDBoard.pdf [access: 09.09.2016].
 13. Mönnich E., 2007, Einwohnerkonkurrenz bis zum Ruin? Folgen der Suburbanisierung am Beispiel der Region Bremen, [in:] Infrastrukturprobleme bei Bevölkerungsrückgang, eds. X. Feng, A. Popescu, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin.
 14. Mönnich E., 2012, Organisationsalternativen für den öffentlichen Personennahverkehr, [in:] Auf dem Weg zu nachhaltigen städtischen Transportsystemen: Ein deutsch-vietnamesischer Dialog über die Zukunft der Stadt und die Stadt der Zukunft, eds. H.-H. Bass, Ch. Biehler, L.H. Tuan, Rainer Hampp Verlag, München - Mering.
 15. Mönnich H., 1971, Aufbruch ins Revier, Aufbruch nach Europa: Hoesch, 1871-1971, Bruckmann, München.
 16. Raffelhüschen В., 2015, Sozialexperte erwartet massive Steuererhöhungen, http://m.welt.de/ wirtschaf/articlel47622502/Sozialexperte-erwartet-massive-Steuererhoehungen.html [access: 09.09.2016].
 17. Rand Corporation, 2016, Population Implosion? Low Fertility and Policy Responses in the European Union, http.://www.rand.org'pubs/research/briefs/RB9126/1ndexl.html [access: 09.09.2016].
 18. Rinne U., Zimmermann K.F., 2015, Zutritt zur Festung Europa? Anforderungen an eine moderne Asyl- und Flüchtlingspolitik, Wirtschaftsdienst vol. 95(2).
 19. SBE, 2015, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt, Jahresgutachten 20l5/16, Wiesbaden, http:// www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2015-2016.html [access: 09.09.2016].
 20. Saunders D., 2011, Arrival City: How the Largest Migration in History is Reshaping Our World, Vintage Canada, Toronto.
 21. Sinn H.W., 2015, Wir werden leichter an eine Putzkraft kommen, Die Zeit, http://www.zeit.de/ 2015/41/hans-werner-sinn-fluechtlinge-deutschland-folgen [access: 09.09.2016].
 22. SLFHB, 2015, Statistisches Landesamt der Freien Hansestadt Bremen, Statistisches Jahrbuch 2015, Bremen.
 23. Statistisches Bundesamt, 2015, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, Wiesbaden, https //www. destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoel- kerung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?_blob=publication File [access: 09.09.2016].
 24. Swiaczny F., 2014, First and Second Demographic Transition, Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/gesenschaft/migration/kurzdossiers/177959/demographic-transition [access: 09.09.2016].
 25. Szałamacha P., 2016, Eine Einladung für Migranten, Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/my/poUtiVintemationaVpolens-finanzminister-zu-merkels-fluechtlingspolitik- eine-emladung-fuer-migranten/12863368.html?ticket=ST-1607271-6GyXT16ddAiCts XVwTAs-ap2 [access: 09.09.2016].
 26. UNHCR, 2015, Midyear Trends 2015, http://www.unhcr.de/service/zahlen-und-statistikfin.html [access: 09.09.2016].
 27. Wermter В., 2016, Scheinlegal, Der Spiegel, no. 6.
Cited by
Show
ISSN
2300-6102
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.037.5618
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu