BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patena Wiktor (Higher Colleges of Technology, United Arab Emirates), Stawiarska Renata (MA, Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o., Nowy Sącz)
Title
The Public Perception of Privatization in Poland from 1991-2014
Publiczne Postrzeganie Prywatyzacji w Polsce od 1991-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 723-738, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Efekty procesu prywatyzacji, Prywatyzacja, Analiza ilościowa, Przekształcenia własnościowe
Privatization process effects, Privatisation, Quantitative analysis, Ownership transformations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca ma na celu przeprowadzenie analizy ilościowej postrzegania celów i efektów procesów prywatyzacyjnych przez opinię społeczną w Polsce. Z siedmiu branych pod uwagę miar wyników prywatyzacji skonfrontowanych z opiniami obywateli tylko dwa wyniki okazały się statystycznie istotne. Wbrew pierwszej hipotezie postrzeganie prywatyzacji nie jest funkcją okresów wzrostu lub spowolnienia gospodarczego (mierzonego przez WIG20 i PKB). Jedyną zmienną skorelowaną z postrzeganiem prywatyzacji jest stopa bezrobocia (korelacja -0.6577). Opinie jakie obywatele tworzą na temat prywatyzacji są często oparte na osobistych doświadczeniach, w szczególności tych związanych z utratą pracy. Postrzeganie prywatyzacji w Polsce, które badane w czasie przyjmuje kształt litery V, prowadzi do konkluzji, że Polacy przeszli długi proces edukacji w czasie transformacji gospodarczej w latach 1989-2014. Proces zaczął się od wielkiego entuzjazmu dotyczącego gospodarki wolnorynkowej, po którym nastąpiło głębokie rozczarowanie efektami zmian, w tym prywatyzacją. Niemniej tempo wtedy rozpoczętych zmian było na tyle duże, że doprowadziło do długofalowo do gospodarczej prosperity. Z drugiej strony niebawem możemy obserwować odwrotny proces (wyniki wyborów w 2015 są symptomatyczne) będący skutkiem sentymentów narodowościowych, propaństwowych i rosnących sympatii dla etatyzmu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to conduct a quantitative analysis of relations between privatization goals, their effects and results of public opinion concerning privatization. Out of several metrics of the privatization results confronted with people's attitudes to privatization only two were statistically significant. Contrary to the first hypothesis, people's attitudes toward privatization is not a function of periods of prosperity or economic slowdown (measured by the WIG20, and GDP growth). The only variable it is correlated to is the unemployment rate (correlation -0.6577). Obviously, opinions people form about privatization are mostly based on their personal experiences, especially those related to unemployment. The attitude towards privatization varies and depends on the proximity of the phenomenon to respondents. The changing V-shaped public attitude to privatization can lead to a conclusion that Poles seem to have passed through a learning process while transformation progressed. The process began with a great deal of enthusiasm for free market transformations, followed by disillusionment resulting from layoffs and unemployment. But then the momentum gained by the transformation process was already large enough to carry the Polish economy forward, together with people's perception of privatization process, further on the road to economic prosperity. On the other hand, the V-shape may soon easily be easily reversed. The results of the 2015 presidential election are symptomatic here. They coincide with most recent general sentiment for statism and economic nationalism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak M. (2007), Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora publicznego w Polsce z perspektywy całej gospodarki i badań empirycznych, in: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), L. Balcerowicz (ed.), Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, pp. 35-46.
 2. Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, Warsaw: PWE.
 3. Błaszczyk B. 2007. Mapa sektora publicznego w Polsce jako wynik polityki prywatyzacyjnej, in: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), "Zeszyty BRE Bank CASE", nr 89/2007, Warszawa, pp. 7-20.
 4. Breznau N. (2010), Economic Equality and Social Welfare: Policy Preferences in Five Nations, "International Journal of Public Opinion Research" vol. 22, no. 4.
 5. Debardeleben J. (1999), Attitudes Towards Privatisation in Russia, "Europe-Asia Studies" vol. 51, no. 3.
 6. Frentzel-Zagorska J., Zagorski K. (1993), Polish Public Opinion on Privatisation and State Interventionism, "Europe-Asia Studies" vol. 45, no. 4.
 7. Głuszyńki J. (2005), Opinie Polaków o prywatyzacji, TNS Global Pentor, Warszawa.
 8. Hayo B. (1997), Eastern European Public Opinion on Economic Issues: Privatization and Transformation, "The American Journal of Economics and Sociology" vol. 56, no. 1, pp. 85-102.
 9. Jawłowski A. (2001), Privatization as a social process. Analysis of employee opinions. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 10. Komunikat z badań BS/174/2012 - Oceny roku 2012 i prognozy na rok 2013. 2012. CBOS, Warszawa.
 11. Kozarzewski P. (2007), Prywatyzacja w Polsce w pespektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe, in: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach, Błaszczyk B. (red), "Raporty CASE", Nr 70/2007, Warszawa.
 12. Kozarzewski P. 2004. Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej, "CASE Studia i Analizy 263".
 13. Legge J., Rainey H. (2003), Privatization and Public Opinion in Germany, "Public Organization Review" vol. 3, pp. 127-149.
 14. Patena W. (2014), Analysis of the Privatisation Process in Poland in the Years 2008-2011 - Outcomes and Prospects. "Quarterly eFinanse" vol. 10, no. 2, pp. 57-70.
 15. Prywatyzacja - oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy (2009), CBOS, Warszawa.
 16. Prywatyzacja i co dalej. Analiza efektywności funkcjonowania spółek po prywatyzacji w latach 2008-2011 (2012), MSP, Warszawa, pp. 1-8.
 17. Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2012 (2013), MSP, Warszawa, pp. 1-33.
 18. Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2013 (2014), MSP, Warszawa, pp. 1-33.
 19. Raport z badania opinii na temat prywatyzacji (2013), IPSOS Loyalty, Warszawa (Survey commissioned by the Ministry of Treasury).
 20. Staniszewski R. (2007). Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, "Studia Politologiczne" nr 11, pp. 43-56.
 21. Wojciechowski W. (2010), Prywatyzacja. Wciąż niewykorzystane szanse, Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu