BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
Trends in the Development of Integrated Reporting in the Practice of Polish Listed Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 767-783, tab., bibliogr. 42 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Raportowanie, Modele biznesowe, Spółki giełdowe, Sprawozdawczość zintegrowana
Financial statements, Reporting, Business models, Stock market companies, Integrated reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest omówienie praktyki sprawozdawczości zintegrowanej (IR - integrated reporting) oraz zidentyfikowanie problemów związanych z jej wprowadzeniem w praktyce polskich spółek giełdowych. Metodologia badania - W artykule wykorzystano studia literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz obserwację praktyki gospodarczej. Badanie jest kontynuacją wcześniejszych badań autorów. Wynik - Badanie przeprowadzono na próbie 60 spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40 na dzień 18 stycznia 2016 roku. W sumie przeanalizowano 337 publikacji korporacyjnych za lata 2013-2014. Wykazano, że raportowanie zintegrowane w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju i dopiero krystalizuje się w praktyce. W wyniku badań stwierdzono, że raporty zintegrowane sporządzają głównie spółki będące liderami swoich branż. Struktura raportów zintegrowanych przygotowywanych przez polskie spółki giełdowe jest zgodna ze strukturą ramową zaproponowaną przez IIRC. Wiele jednak zastrzeżeń można mieć do treści raportów zintegrowanych i do jakości ujawnień w publikowanych raportach zintegrowanych. Oryginalność/wartość - Sprawozdawczość zintegrowana jest stosunkowo nowym obszarem badawczym, znajdującym się we wczesnej fazie wdrażania w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to discuss the practice of integrated reporting (IR - integrated reporting) and to identify the problems associated with its implementation in practice of Polish listed companies. Design/methodology/approach - The article uses literature studies, analysis of the content of corporate publications and the observation of economic practice. The study is a continuation of previous studies authors. Findings - The study was conducted on a sample of 60 companies included in the WIG20 and mWIG40 on 18 January 2016. In total, Authors analyzed 337 corporate publications for 2013-2014. It has been shown that integrated reporting in Poland is in the early stages of development and only crystallized in practice. The research found that reports mainly draw up integrated companies which are leaders in their industries. The structure integrated reports prepared by Polish listed companies is consistent with the structure of the framework proposed by the IIRC. However, many objections can have the content and the quality of disclosure in published reports integrated . Originality/value - Integrated reporting is a relatively new research area, located in the early phase of implementation in practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, s. 479-491.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, s. 137-151.
 3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość Zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, w druku.
 4. Chersan I.C. (2015), Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting, "Audit Financiar" vol. 13, iss. 129, s. 91-101.
 5. Deloitte (2012), Integrated Reporting: The New Big Picture, "Deloitte Review" iss. 10.
 6. Dragu I., Tudor-Tiron A. (2013), New Corporate Reporting Trends. Analysis On The Evolution Of Integrated Reporting, "Annals of the University of Oradea. Economic Science Series" vol. 22, iss. 1, s. 1221-1228.
 7. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley Publisher.
 8. Eccles R.G., Krzus M. (2014), The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality, Wiley.
 9. Eccles R.G., Krzus M., Ribot S. (2015), Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 27, no. 2, Spring 2015.
 10. Eccles R.G., Saltzman D. (2011), Achieving Sustainability through Integrated Reporting, "Stanford Social Innovation Review" vol. 9, no. 3, s. 56-61.
 11. Eccles R.G., Serafeim G. (2014), Corporate and Intefrated Reporting: A Functional Perspective 2014, http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (14.04.2015).
 12. EY (2011), Climate Change and Sustainability. How Sustainability has expanded the CFO's role, Ernst & Young, www.ey.com/US/en/Services/Specialty- Services/Climate-Change-and-Sustainability-Services/How-sustainability- hasexpanded- the-CFOs-role.
 13. Farrar J. (2011), Integrated Reporting: can it solve the sustainability information gap?, September, www.zdnet.com/ article/integrated-reporting-can-it-solve-the-sustainability-information-gap.
 14. Garcia Sanchez I.M., Frias-Aceituno J.V., Rodriguez-Ariza L. (2013), Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study, "Journal of Cleaner Production" vol. 44, s. 45-55.
 15. Garstecki D. (2015), Raportowanie zintegrowane w teorii oraz praktyce polskich spółek, w: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 129-143.
 16. Garstecki D. (2015), Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, s. 503-512.
 17. Gregorczyk D. (2015), Raportowanie Zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 396, t. 2, s. 59-66.
 18. Haller A., van Staden Ch. (2014), The value added statement - an appropriate instrument for Integrated Reporting, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" vol. 27, iss. 7, s. 1190-1216.
 19. IIRC (2011), Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.12.2014).
 20. IIRC (2013a), The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (3.05.2015).
 21. IIRC (2013b), Business Model Background Paper for , http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/03/Business_Model.pdf (3.05.2015).
 22. KPMG (2012), Integrated reporting. Performance insight through better business reporting, iss. 2, www.kpmg. com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Better-Business-Reporting/Documents/integrated-reporting- issue-2.pdf (13.02.2016).
 23. Krasodomska J. (2012), Zintegrowana Sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 66 (122), s. 101-110.
 24. Maroun W., Solomon J. (2012), Integrated reporting: the influence of King III on social, ethical and environmental reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, London, www.accaglobal.com/content/dam/ acca/global/PDF-technical/integratedreporting/ tech-tp-iirsa.pdf (18.05.2015).
 25. Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, s. 197-207.
 26. Porter, M., Kramer M.R. (2011), Creating shared value, "Harvard Business Review" vol. 89, no. 1/2, s. 63-77.
 27. Radley Yeldar (2012), The value of extra- financial disclosure. What investors and analysts said, Accounting for Sustainability, Global Reporting Initiative, Radley Yelda, www.globalreporting.org/information/news-and- -presscenter/ Pages/Investors-and-analysts-use-extra-financial-information-in-decisionmaking-suggests-newresearch.aspx.
 28. Rensburg R., Botha E. (2014), Is Integrated Reporting the silver bullet of financial communication? A stakeholder perspective from South Africa, "Public Relations Review" vol. 40, s. 44-152.
 29. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 30. Sierra-Garcia L., Zorio-Grima A., Garcia-Benau M.A. (2013), Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting: An Exploratory Study, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" no. 22, s. 286-304.
 31. Sobczyk M. (2013), Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 130, s. 155-167.
 32. Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and internal mechanisms of change, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" vol. 27, iss. 7, s. 1068-1089.
 33. Świderska G.K., Bek-Gaik B. (2015), Dokąd zmierza raportowanie biznesowe, w druku.
 34. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 35. Van Bommel K. (2014), Towards a legitimate compromise?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" vol. 27, iss. 7, s. 1157-1189.
 36. Walińska E. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 82 (138), s. 151-165.
 37. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 38. www.gpw.pl (18.01.2016).
 39. www.odpowiedzialni.gpw.pl (18.01.2016).
 40. www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx (14.10.2014).
 41. www.globalreporting.org/standards/G3andG3-1/g3-1-guidelines/Pages/default.aspx (19.01.2016).
 42. Zyznarska-Dworczak B. (2015), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia" vol. 3, no. 1, s. 191-204.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu