BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej
The Formation of the Values of Leverage Ratios by Exceptionally Profitable Smes in Good Economic Times as Well Economic Downturn
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 785-797, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Koniunktura gospodarcza, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Test Mann-Whitney
Small business, Business trends, Company indebtedness, Mann-Whitney test
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego, z osobna dla okresu dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 67 317 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzących działalność gospodarczą w 10 różnych działach gospodarki narodowej. Do porównania kształtowania wartości wskaźników wspomagania finansowego w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej został użyty test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Istotne pod względem statystycznym różnice we wspomaganiu finansowym pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej udało się wykazać jedynie w przypadku pojedynczych działów gospodarki narodowej. Wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają zaś, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Dowodzą również, że charakteryzujące się ponadprzeciętnie wysoką rentownością aktywów MSP kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego na poziomach znacznie odbiegających od zalecanych przez literaturę przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The article compares the development of the ratios in the area of financial support provided by exceptionally profitable SMEs in good economic times as well economic downturn. The aim of the study was also to recommend separate range values for ratios in the area of financial support in good economic times as well economic downturn. In the course of the study 67 317 corporate financial statements of SMEs doing business in 10 different sectors of national economy were included. In order to compare the formation of values of leverage ratios in good economic times and economic downturn Mann-Whitney nonparametric test was applied. Statistically significant differences in terms of financial support among enterprises engaged in economic activities in good economic times and economic downturn were only found in case of individual sectors of national economy. The results obtained during the study clearly confirm and that SMEs belonging to various sectors of economy form the ratio values in the area of financial support differently. They also show that SMEs characterized by above-average return on assets form their ratio values in the area of financial support at levels considerably deviating from those recommended by the source literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie koniunktury gospodarczej (2013), Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, GUS Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
 2. Baza danych "Tegiel", wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 3. Barowicz M. (2014), Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne, edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 4. Bera A., Prędkiewicz K. (2015), Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Bławat F. (2001), Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 6. Figura P. (2015), Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 8. Jerzemowska M. (2007), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 9. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2015 (2015), GUS, stat.gov.pl.
 10. Łapiński i in. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, red. A. Tarnawa, P. Zaducha-Lichota, PARP, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu