BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa
Influence of the Contributions to PFRON on the Financial Result the Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 799-808, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Wynik finansowy, Koszty działalności gospodarczej, Rehabilitacja niepełnosprawnych
Financial performance, Economic activities costs, Rehabilitation of disabled persons
Note
streszcz., summ.
Company
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Abstract
Cel - W artykule podjęto zagadnienia obciążeń przedsiębiorstw związanych z przymusem opłacania składek na PFRON. Zaprezentowano na przykładzie, jak obciążenie to może oddziaływać na wynik finansowy w spółce akcyjnej. Metodologia badania - Problematyka została ukazana w świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych, uregulowań prawnych, a także na przykładzie empirycznym. Do metod badawczych należy przegląd literaturowy oraz analiza źródeł wtórnych bazująca na danych jakościowych i ilościowych. Wynik - Stosowane w przedsiębiorstwach rutynowe działania związane z obowiązkiem uiszczania składek na PFRON winny być uznawane jako koszt, którego wysokość może być regulowana, a który często jest bagatelizowany przez menadżerów. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule informacje pozwalają na zrozumienie mechanizmu uiszczania składek na PFRON, a także mogą być pomocne w sterowaniu kosztami przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article addresses issues burden on businesses resulting from the forced contributions to PFRON. Presented as an example as burden may affect the financial results of the company. Design/methodology/approach - The issue has been shown in the light of the theoretical considerations, legal regulations as well as empirical example. Planned research methods should be literature review and analysis of secondary sources based on qualitative and quantitative data. Findings - Used in enterprises routine activities related to the obligation to pay contributions to PFRON should be recognized as an expense, the amount of which can be adjusted, and which is often underestimated by managers. Originality/value - The article information helps to understand the mechanism of contributions to PFRON and may be helpful in controlling the costs of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gos W. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, w: Vademecum dyrektora finansowego, red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
  2. Nowak E. (2014), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
  3. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
  4. Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania (2002), red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
  5. Poszwa M. (2015), Wynik podatkowy a wynik finansowy - analiza różnic i ich konsekwencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U z 2012 r., poz. 361.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 851.
  9. www.gofin.pl/firma/17,2,119,101487,pfron,co-trzeba-wiedziec-o-wplatach-na-pfron.html (25.01.2016).
  10. www.pfron.org.pl/pl/informacja-publiczn/wplaty-obowiazkowe-na-p/2788,11-Na-podstawie-zlozonych-przezpracodawcow-deklaracji-za-rok-2014-prosze-o-poda.html (25.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu