BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce
The Impact of Accounting Standards and Regulations Upon Financial Reporting in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 819-827, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Dyrektywy WE, Ustawa o rachunkowości, Zasady rachunkowości
Financial reporting, EC directives, Accounting Act, Accounting principles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ukazanie wpływu zasad rachunkowości oraz zaleceń zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady na system sprawozdawczości finansowej w Polsce określony w ustawie o rachunkowości. Metodologia badania - Analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz krytyczna analiza literatury. Wynik - Wykazanie, że rozwiązania dotyczące sprawozdawczości finansowej określone w dyrektywie Unii Europejskiej oraz w ustawie o rachunkowości są dostosowane do skali działalności jednostek gospodarczych, co jest zgodne z zasadami proporcjonalności oraz wyważania kosztów i korzyści. Oryginalność/wartość - Ocena zasady proporcjonalności w rachunkowości dotyczącej obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych oraz równoważenia kosztów korzyściami z dostarczaniem informacji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the impact of accounting standards and regulations contained in the Directive of the European Parliament and of the Council upon financial reporting in Poland, as defined in the Polish Accounting Act. Design/Methodology/approach - Analysis of domestic and international regulations on financial reporting, supplemented by critical literature studies. Findings - Demonstrating that financial reporting recommendations contained in the EU Directive and in the national Accounting Act are well-adjusted to the scale of business operation, which makes them conform with the proportionality and the cost/benefit principles. Originality/value - Evaluation of the proportionality principle in accounting, as pertaining to financial reporting obligations in relation to company size and in the context of maintaining proper balance between the cost of providing financial information and its benefit/utility for the user. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dadacz J. (2014), Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 1.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz.U. UE L 182 z 29.06.2013 r.
 3. IFRS for SMEs (2009), The International Reporting Standard for Small and Mediumsized Entities, IASB, London, www. casb.org.
 4. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 74 (130).
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Nowak E. (2013), Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802.
 7. Nowak E. (2014), Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344.
 8. Nowak W.A. (2009), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek - uchwalony, "Rachunkowość" nr 9.
 9. Poniatowska L. (2015), Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 47, poz. 330.
 11. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2014, poz. 1100.
 12. Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2015, poz. 1333.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-64
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu