BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa
Goodwill in the Balance Sheet the Company Policy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 829-840, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Polityka bilansowa, Ujemna wartość firmy
Enterprise value, Company insolvency, Balance sheets policy, Negative goodwill
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Metody wyceny i ustalania wartości firmy wpływają na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zasady wyceny wartości firmy określone w ustawie o rachunkowości nie przystają do nowych realiów gospodarczych i stają się instrumentem kreatywnej rachunkowości. Artykuł ma na celu wskazanie sytuacji, w których zastosowanie ustawowej definicji wyceny ujemnej wartości firmy jest sprzeczne z zasadami nadrzędnymi: wiernego obrazu i przewagi treści nad formą. Metodologia badania - Badanie sprowadzało się do analizy przypadku ustalenia ujemnej wartości firmy dla występującego w rzeczywistości podmiotu gospodarczego. Problem ujemnej wartości analizowano w kontekście warunków niewypłacalności określonej w prawie upadłościowym i likwidacyjnym. Wynik - Przeprowadzona analiza sposobu ustalenia ujemnej wartości firmy wskazuje na zachowanie wszystkich wymogów operacyjnych określania tej wielkości, pomimo działania wbrew nadrzędnym zasadom rachunkowości. Opisany w ustawie o rachunkowości sposób ustalania ujemnej wartości firmy determinuje finansowe wskaźniki niewypłacalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wyniki analizy wskazują na konieczność zmiany koncepcji ujemnej wartości firmy i zaimplementowania rozwiązania określonego w amerykańskich standardach rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Methods of measurement and valuation of influence assessment of the assets and financial businesses. Rules for the valuation of goodwill as defined in the Accounting Act do not fit the new economic reality and become an instrument of creative accounting. The article is to identify situations where the application of the statutory definition of negative valuation of goodwill is contrary to the principles imperative: a faithful image and substance over form. Design/methodology/approach - Test came down to case analysis to determine the negative goodwill for the present in fact the operator. The problem of the negative analyzed in the context of the conditions specified in the insolvency bankruptcy and liquidation. Findings - An analysis method for determining the negative goodwill indicates the behavior of all the operational requirements for determining the size, despite the action against the overriding principles of accounting. Described in the accounting method for determining negative goodwill is determined by the financial indicators of the insolvency of the company. Originality/value - he results of the analysis indicate a need to change the concept of negative goodwill and implement solutions specific to American accounting standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z. (2001), Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" nr 9.
  2. Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1999), International Accounting, Financial Times Pitman Publishing, London.
  3. MSSF 3 (2008), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3, Dz. Urz. UE L.320/373.
  4. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Piątek E. (2005), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Waszawa.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
  7. Nowak W.A. (2001), Wartość godziwa czy rzetelna rynkowa, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-65
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu