BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych
Chosen Problems of Finance Management of National Payment Institutions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 841-850, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Elektroniczne instrumenty płatnicze, Zarządzanie finansami, Handel elektroniczny, Instytucje płatnicze
Electronic payment instruments, Financial management, e-commerce, Payment institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie problematyki zarządzania finansami krajowych instytucji płatniczych, ich kondycji finansowej oraz roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce. Metodologia badania - Analiza wyników finansowych i danych rynkowych na podstawie danych pierwotnych, analiza przepisów prawa oraz wywiad. Wynik - Przedstawienie specyficznych warunków i wyzwań zarządzania finansami w instytucjach płatniczych, uporządkowanie wiedzy o problematyce funkcjonowanie instytucji płatniczych. Oryginalność/wartość - Analiza problematyki zarządzania finansami dla wąskiej i względnie nowej grupy instytucji płatniczych, pełniących ważną rolę w rozwoju rynku e-commerce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting a problem of finance management of national payment institutions, their financial standing and role in the Polish economy. Design/methodology/approach - Analysis of financial results and market data based on initial data, analysis of legal regulations and interview. Findings - Presenting the specific conditions and challenges of finance management in payment institutions, structurizing the knowledge about the subject of functioning of payment institutions. Originality/value - Analysis of subject of finance management for a narrow and relatively new group of payment institutions, which perform a significant role in e-commerce market development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodak G. (2010), E-commerce - The Way of Market Globalization, Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34181/1/MPRA_paper_34181.pdf (dostęp 10.01.2015).
 2. Dąbrowska A. (2010), Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", www.wzieu.pl/zn/595/ZN_595.pdf (10.01.2015).
 3. eCommerce Poland 2013 (2013), Executive summary report, Dotcom River, Wrocław.
 4. E-commerce w Polsce 2015 (2015), Gemius, www.ecommercepolska.pl/files/2014/3773/7695/E-commerce_w_ Polsce_2015.pdf (28.01.2016).
 5. Górka J. (2013), Aspekty ekonomiczne obrotu bezgotówkowego, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, www.kul.pl/files/1225/public/obrot.pdf#page=57 (10.01.2016).
 6. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimonowicz M. (2011), Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa.
 7. Harasim J. (2015), Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 8. Informacja dla KNF. Podsumowanie czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2013, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, www.knf.gov.pl/opracowania/ rynek_uslug_platniczych/analizy_i_opracowania.html (10.01.2016).
 9. Informacje o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w okresie IV kw. 2012- III kw. 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_uslug_platniczych/index.html (10.01.2016).
 10. Iwańczuk-Kaliska A. (2013), Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 11. Kawa A. (2014), Logistyka e-handlu w Polsce, Raport, http://media.poczta-polska.pl/file/attachment/612453/bb/ logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf (10.01.2015).
 12. Kunkowski J. (2013), Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu, "Copernican Journal of Finance & Accounting" vol. 2, iss. 2.
 13. Kwiecień A. (2015), Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73.
 14. Maciejewski K. (2013), Uczestnicy obrotu bezgotówkowego na rynku polskim, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 15. Paluszczak M. (2014), Płatności E-eommerce, w: E-commerce manager. Profesjonalista w ehandlu, red. A. Zygadlewicz, Fundacja Polak 2.0, Poznań.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych.
 17. Srokosz W. (2004), Instytucja pieniądza elektronicznego, "CBKE e-biuletyn" nr 3.
 18. Szpringer M., Szpringer W. (2014), Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), "E-mentor" nr 4 (56).
 19. Ślążyńska-Kluczek D. (2015), Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2.
 20. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 21. Zwyczaje płatnicze Polaków (2013), Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/ zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (28.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-66
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu