BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego - wyniki badań
Determinants of the Trade Credit Development - the Results of Research
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 913-924, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Kredyt kupiecki, Analiza ryzyka niewypłacalności, Kredyt handlowy
Trade credit, Analysis of insolvency risk, Commercial credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i ocena podstawowych czynników i motywów, które brane są pod uwagę przed przedsiębiorców w procesie udzielania kontrahentom kredytu handlowego. Metodologia badania - Charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako bazy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą, średnią arytmetyczną, wskaźniki struktury oraz ranking istotności. Wykorzystano również elementy prowadzonych badań jakościowych, które prezentowano w postaci opinii i poglądów przedsiębiorców odnośnie do motywów udzielania kredytu kupieckiego. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych, w ramach których przedsiębiorcy mieli możliwość swobodnych wypowiedzi, przeprowadzonych w latach 2013-2014 na próbie 193 przedsiębiorstw przemysłowych. Wynik - W artykule przedstawiono w ujęciu teoretycznym i empirycznym podstawowe motywy brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój kredytu handlowego jest motyw relacyjny, opisywany przez takie elementy, jak: okres i doświadczenie płynące z dotychczasowej współpracy oraz motyw finansowy charakteryzowany przez wiarygodność kontrahenta i jego kondycję finansową. Wartość - Autor identyfikuje i ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych podstawowe determinanty wpływające na decyzje przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez inne podmioty gospodarcze zamierzające rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu odroczonych form płatności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify and evaluate the key factors that are taken into account by entrepreneurs in the process of granting trade credit. Methodology - The nature of the research problem determined as a basis the adoption of quantitative research, using comparative analysis, the arithmetic mean, structural indicators and the ranking of significance. There were also used the elements of qualitative research which was presented in the form of opinions and ideas of entrepreneurs regarding the motives for granting trade credit. The analysis was based on the survey results in which entrepreneurs had the opportunity for free speech. They were carried out in the years 2013-2014 on a sample of 193 industrial companies. Findings - The article presents the basic theoretical terms of trade credit motives. Moreover, the conducted empirical research revealed that a particularly important factor, influencing the development of commercial credit, is the relational motive described by such elements as: the period and the experience of the existing cooperation and financial motive characterized by a contractor's credibility and its financial condition. Value - The author identifies and evaluates, through the prism of empirical studies, the basic determinants influencing the decisions of entrepreneurs in the process of granting trade credit. The research results may be used by other economic operators which wish to expand their business by using the deferred forms of payment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C., Narus J.A. (1990), A Model of Distributor Firm and Manufacture Firm Working Partnerships, "Journal of Marketing" vol. 54, no. 1.
 2. Barometr płatności na świecie 2014 - część druga, Europa (2014), Raport Bisnode D&B Polska.
 3. Burkart M., Ellingsen T. (2004), In-kind finance: a theory of trade credit, "American Economic Review" vol. 94, no. 3.
 4. Cheng N.S., Pike R. (2003), The trade credit decision: evidence of UK firms, "Managerial and Decision Economics" vol. 24, s. 419-438.
 5. Cuñat V. (2007), Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers, "The Review of Financial Studies" vol. 20, no. 2.
 6. Deloof M., Jegers M. (1996), Trade credit, product quality and intergroup trade: some European evidence, "Financial Management" vol. 25, no. 3.
 7. Ferris J.S. (1981), A transaction theory of trade credit use, "The Quarterly Journal of Economics" vol. 96, no. 2.
 8. Ng C.K., Smith J.K., Smith R.L. (1999), Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade, "Journal of Finance" vol. 54, no. 3.
 9. Jacob R. (1994), Why some customers are more equal than others, "Fortune" no. 19.
 10. Peterson M.A., Rajan R.G. (1997), Trade credit: theories and evidence, "The Review of Financial Studies" vol. 10, no. 3.
 11. Reber A.S., Reber E. (2005), Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Smith J.K. (1987), Trade credit and information asymmetry, "Journal of Finance" vol. 42, no. 4.
 13. Tamari M. (1973), The cost and use of trade credit, "Management International Review" vol. 13, no. 1.
 14. Vaidya R.R. (2011), The determinants of trade credit: evidence from Indian Manufacturing Firms, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-71
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu