BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wisłowski Mariusz (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Świadomość ekonomiczna Polaków w związku z zawieraniem prywatnych umów pożyczek hipotecznych
The Economic Awareness of Poles in Connection with Entering into Private Agreements Mortgage Loans
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 251-265, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Terapia finansów
Keyword
Pożyczki, Świadomość ekonomiczna, Obciążenia hipoteczne
Loans, Economic awareness, Mortgages
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przede wszystkim zbadanie mechanizmu działania zjawiska, jego poznanie i zobrazowanie. W ocenie autora możliwość przeciwdziałania zjawisku lub jego ograniczenie możliwe jest jedynie w momencie, gdy zjawisko i sposób jego powstawania będą dobrze znane i zrozumiałe dla środowiska naukowego, które dopiero na tej podstawie będzie mogło postawić wnioski, wpływając na opinie społeczną, a także na rządzących w kierunku wprowadzenia regulacji zabezpieczających najsłabsze jednostki przed skutkami toksycznych decyzji finansowych. (fragment tekstu)

The economic awareness of Poles is currently relatively low. This often means economic exclusion that results from falling into a vicious circle of debt and, therefore, the use of financial products that are toxic to the borrower and may eventually lead to loss of the entire life acquis. The aim of this study is to identify how the effects of low economic awareness can interact when concluding private mortgage loans. The product is of a very high risk, offered primarily to people with low economic awareness, and ultimately is focused on getting the right to the property that is collateral for the loan. Analysis of cases is primarily designed to identify mechanisms of threats, which may constitute the basis for determining the mechanisms to counter the phenomenon. The hypothesis for this article is the claim that the problem of toxic financial instruments is primarily connected with the low level of economic knowledge of Poles, which in turn translates into the risk of unfavorable agreements presented in this article. Article is intended to not only analyze the phenomenon, but also to identify ways to counteract it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniszewska A., Radzińska J. (2013), Prawno-etyczne aspekty działań promocyjnych na rynku usług finansowych kierowanych do seniorów [w]: S. Trociuk (red.), Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia, RPO, Warszawa.
 2. Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków, Diagnoza społeczna 2013, MPiPS, Warszawa.
 3. Frączek B. (2013), Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 173.
 4. Goszczyńska M., Kołodziej S., Trzcińska A. (2012), Uwikłanie w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa.
 5. Iwanicz-Drozdowska M. (2011). Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy, SGH, Warszawa.
 6. Gorna K, Jaracz K. (2008), Jakość życia osób starszych [w:] K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa.
 7. Grabowska A. (2013), Seniorzy jako konsumenci. Wnioski na temat marketingu usług finansowych kierowanych do osób starszych [w]: S. Trociuk (red.), Osoby starsze na rynku usług finansowych, analiza i zalecenia, RPO, Warszawa.
 8. Kowalski D. (2016), Na bank zrozumiesz, "Forbes", 20 stycznia.
 9. Kuchciak I. (2013), Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, "Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance", nr 4/2013.
 10. Levy Ch.R. (2004), W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne [w:] T. Tyszek (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 11. Lewandowska A. (2008), Expectations of Nursing Homes Pensioners [w:] G. Olchowik (red.), Wellness in Differentphases of Life, Neuro Centrum, Lublin.
 12. Majewski B. (2010), Badanie świadomości i podstaw wiedzy ekonomicznej wśród uczestników programów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych, "E-mentor", nr 2 (34).
 13. Materiały z postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Środmieście, DS 114/14.
 14. Pawłowicz L. (2009), Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - lekcja dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 15. Postawy Polaków wobec oszczędzania (2011), raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Pentor, Warszawa.
 16. Rynek firm pożyczkowych w Polsce (2013), Raport PwC, Warszawa.
 17. Stan wiedzy finansowej Polaków (2009), raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison.
 18. Rzecznik w sprawie wyłudzenia mieszkań za pożyczki - wystąpienie do Krajowej Rady Notarialnej [online], https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-w-sprawie-wyludzenia-mieszkan-za-pozyczki wystapienie-do-krajowej-rady-notarialnej.
 19. Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015 (2016), NBP, Warszawa.
 20. Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1357.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu