BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane problemy rozliczania VAT w rolnictwie
Selected Problems of VAT Accounting in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 154-159, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie, Finanse, Podatek od wartości dodanej (VAT), Rolnictwo, Wyniki badań
Management, Finance, Value Added Tax (VAT), Agriculture, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z prawidłowym obliczaniem skutków ekonomicznych funkcjonowania VAT w rolnictwie. Dotyczy to rolników ryczałtowych oraz rolników, którzy zrezygnowali z ryczałtu i stali się czynnymi płatnikami VAT. Przeanalizowano wybrane publikacje z lat 2000-2015, podejmujące problematykę VAT w rolnictwie oraz strony internetowe zawierające "kalkulatory" wspomagające obliczenia skutków rezygnacji rolników z ryczałtu. Okazało się, że pomimo kilkunastoletniego obowiązywania podatku VAT w rolnictwie jego zasady funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane i błędnie prezentowane są skutki ekonomiczne rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the problems associated with the correct calculation of the economic impact of the operation of VAT in agriculture. This applies to flat-rate farmers and farmers who resigned from the lump sum and became active VAT payers. There were analyzed selected publications from the years 2000-2015, addressing the problem of VAT in agriculture and websites containing "calculators" to support the calculation effects of the withdrawal of farmers from the lump sum. It turned out that in spite of the long existence of VAT in agriculture the principles of operation are misinterpreted and wrongly presented the economic impact of the resignation of the status of the flat-rate farmer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzińska Katarzyna. 2015. "Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 56-61.
 2. Dziemianowicz Ryta Iwona. 2006. "Podatek od wartości dodanej a rynek rolny". Roczniki Naukowe SERiA VIII (2): 30-34.
 3. FADN. 2014. Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB. Filipiak Tadeusz. 2007. "Podatek VAT w gospodarstwach rolnych". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 109-114.
 4. Gruziel Kinga. 2009. "Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych". Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 130-135.
 5. Szelągowska Aleksandra, Lech Goraj. 2000. Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie. Warszawa: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
 6. Turowska Wioletta. 2010. "Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT". Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowe 82: 229-237.
 7. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U nr 11, poz. 50 z poźn. zm.
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług o o podatku akcyzowym i opłacie skarbowej. Dz.U. nr 68, poz. 805.
 9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 10. Węgrzyn Adam. 2007. "Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 532-536.
 11. Zabielska Daniela. 2011. "Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 89: 61-73.
 12. http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/142109,Czy-rolnikowi-oplaca-sie-byc-czynnympodatnikiem- VAT.html
 13. www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/vat-w-rolnictwie-ryczalt-czy-vat.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu