BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołembski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego
Areas and Usage of HR Controlling
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 927-936, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Controlling personalny, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Personal controlling, Personnel management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja wykorzystywanych przez przedsiębiorców obszarów kontrolingu oraz sposobu wykorzystania pozyskiwanych danych. Diagnoza ta ma zidentyfikować ewentualną lukę między oczekiwanym wsparciem, a faktycznie dostarczanymi informacjami. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę analizy literatury oraz badania ankietowe autorów prowadzone wśród menadżerów wybranych przedsiębiorstw. Wynik - Wyniki badania potwierdzają doraźne stosowanie kontrolingu głównie w obszarach kosztów i efektywności oraz ich wykorzystanie przede wszystkim do podejmowania decyzji w zakresie wynagrodzeń. Oryginalność/wartość - Główną wartością jest zidentyfikowanie luki informacyjnej dotyczącej niepełnego wykorzystania informacji o efektywności pracowników i wynikach ich oceny oraz braku pozyskiwania pełnych informacji pozwalających na prognozowanie i ocenę potencjału. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to identify the areas of HR controlling which are used by the companies and the ways of usage of the obtained data. This diagnosis aims to identify possible gap between expected support and the actually delivered data. Design/methodology/approach - The article uses the method of analysis of literature by the authors and questionnaire survey among managers of the chosen companies. Findings - The results of the research confirm the immediate application of HR controlling mostly in the areas of costs and efficiency and their usage mainly for salaries decision making. Originality/value - The main value of the article is identification of the information gap concerning incomplete usage of information about employees' efficiency and the results of their evaluation, but also relating to lack of obtaining full data which would allow for forecasting and evaluation of potentials. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B., Wright P.M. (1998), On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage, "Human Resource Management" vol. 37.1.
 2. Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim: uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. (2012), Karta wyników Zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 5. Bratnicki M., Strużyna J. red. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Cascio W., Boudreau J. (2011), Inwestowanie w ludzi: wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Gołembski M., Wojtkowiak G. (2012), Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Hartog D.N., Verburg R.M. (2004), High performance work systems, organisational culture and firm effectiveness, "Human Resource Management Journal" vol. 14.
 9. Juchnowicz M., Rostkowski T. (2003), Raporty o wynagrodzeniach, w: red. M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 10. Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Listwan T, Stor M. (2003), Zarządzenie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 13. Ulrich, D. (2013), Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results, Harvard Business Press.
 14. Urlich D., Brockbank W. (2013), Tworzenie wartości przez dział HR, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Way S.A., Tracey, J.B., Fay, C.H., Wright P.M., Snell S.A., Chang S., Gong Y. (2012), Validation of a Multidimensional HR Flexibility Measure, "Journal of Management" May 1.
 16. Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-72
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu