BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Title
Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
Process Analysis and Process Value Analysis as a Tool to Design Value Chain of the Production Area in the Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 937-948, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Zarządzanie procesami, Analiza wartości, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Łańcuch wartości
Process management, Value analysis, Production enterprise, Value chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba zaprezentowania w aspekcie teoretycznym i empirycznym podstawowych narzędzi budowy łańcucha wartości w obszarze produkcyjnym: analizy procesowej i analizy wartości procesów. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszym artykule to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, oraz analiza danych empirycznych pozyskanych z projektów prowadzonych przez autora. Teza artykułu: procesowe zarządzanie kosztami produkcji w przedsiębiorstwie uwarunkowane jest funkcjonowaniem łańcucha wartości w obszarze produkcji. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest model łańcucha wartości w obszarze produkcyjnym zaprojektowany z wykorzystaniem analizy procesowej i analizy wartości procesów. Innowacyjnością artykułu jest próba integracji analizy procesowej i analizy wartości procesów w narzędzie projektowe łańcucha wartości oraz modelowanie łańcucha wartości w obszarze produkcji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect - the basic tools of design value chain in the production area: process analysis and value processes analysis. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management accounting, management and analysis of empirical data obtained from projects carried out by the author. The thesis of the article: Process management of production costs in the enterprise is conditional upon the functioning of the value chain in the production area. The result of the analyses is the model of the value chain in the production area designed using process analysis and analysis of the value of processes. The innovation of this article is to attempt integration: process analysis and value processes analysis in the one tool of value chain designing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beischel M.E. (1990), Improving Production with Process Value Analysis, "Journal of Accountancy", wrzesień.
 2. Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Clark M. (1993), Creating customer value: Information - chain-based management, "Information Strategy: The Executive's Journal" vol. 10.
 4. Gunsekaran A., Marri H.B., Grieve R.J. (1999), Activity Based Costing in Small and Medium Enterprises, "Computers and Industrial Engineering" no. 37.
 5. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 6. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 7. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 8. Manganelii R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering. Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
 9. Ostrenga M.R., Ozan R.T., McIlhattan R.D., Harwood M.D. (1992), The Ernst & Young Guide To Total Cost Management, John Wiley& Sons, New York.
 10. O'Sullivan L.(1993), Harnessing the power of your value chain, "Long Range Planning" vol. 26.
 11. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 12. Stoner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Zakarian A., Kusiak A. (2001), Process analysis and reengineering, "Computers & Industrial Engineering" vol. 41, iss. 41.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-73
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu