BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych
Methods of Analysis of Production Costs in Energy Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 965-975, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Elektroenergetyka, Koszty wytwarzania energii, Ocena opłacalności produkcji, Efektywność inwestycji
Power, Costs of energy production, Estimation of profitability production, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie metodyki szacowania kosztów wytwarzania energii wraz z analizą składników branych pod uwagę w porównaniach różnych źródeł energii. Metodologia badania - Wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych i weryfikacja metodyki na przykładzie praktycznych wyliczeń, które pozwolą na przedstawienie efektów i wyników stosowanych metod. Wynik - W ramach kalkulowanych kosztów wytwarzania dokonano analizy stosowanych metod oceny efektywności inwestycji w energetyce, co pozwoliło na ukazanie istotności i zarazem skomplikowania omawianego zagadnienia. Jednocześnie na podstawie otrzymanych wyników kosztów wytworzenia energii odniesiono się do problematyki prowadzonej polityki energetycznej przez państwa UE. Oryginalność/wartość - ukazanie wielu problemów metodycznych, które wymagają dalszych badań w celu znalezienia optymalnych metod wyliczania pieniężnych kosztów wytwarzania energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the methodology for estimating the cost of producing energy along with an analysis of the components taken into account in comparisons of different energy sources. Design/methodology/approach - Inference on the example of literature studies and verification methods on the example of practical calculations, which will allow the presentation of the effects and results of the methods used. Findings - Within the calculated cost of production of the analysis methods evaluate the effectiveness of investments in the energy sector, which allowed to show the significance and also the complexity of this issue. At the same time on the basis of the results of the cost of producing energy reference to the problems energy policy conducted by EU countries. Originality/value - Showing many of methodological problems that require further research to find optimal methods of calculating cash costs of producing electricity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARE (2014), Statystyka elektroenergetyki polskiej 2013, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 2. CEZ (2016), Öko - Institute for Applied Ecology, Darmstadt 2012, http://www.oeko.de (19.01.2016).
 3. Europejski Kongres Gospodarczy (2014), Polityka energetyczna Unii Europejskiej, www.eecpoland.eu.
 4. Horodziejczyk D. (2008), Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej, Studia BAS (Biura Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu nr 12, Warszawa.
 5. http://blogi.newsweek.pl (21.09.2015).
 6. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm (30.11.2015).
 7. Jaczewski M. (1994), Wybrane metody ekonomiczne oceny inwestycji w elektroenergetyce, "Energetyka" nr 6.
 8. Kamrat W. (2014), Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce, WPG, Gdańsk.
 9. Kowalski M. (2014), Jaka energia dla Europy, "Wprost".
 10. Pielke R. Jr (2016), http://sciencepolicy.colorado.edu/roger_pielke (14.01.2016).
 11. Pawlik M., Strzelczyk F. (2012), Elektrownie, WNT, Warszawa.
 12. Rezessy S., Bertoldi P. (2010), Financing energy efficiency: forging the link between financing and project implementation, EU, Renewable Energy Unit.
 13. Rosen M. (2011), Economic and Exergy - enhanced approach to energy economics, Nova Science, New York.
 14. Serletis A. (2013), Energy Markets - quantitative and empirical analysis of energy markets, University of Calgary, Canada.
 15. Statistical Review of World Energy (2014), http://www.bp.com/content/statistical_review_of_world_energy_2014. pdf.
 16. Timilsina G., Kurdgelashvili L., Narbel P. (2011), A Review of Solar Energy: Markets, Economics and Policies, World Bank.
 17. Wieczerzak-Krusińska A. (2014), http://www.parkiet.com/artykul/1362044.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-75
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu