BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarstw agroturystycznych wschodniego Mazowsza
Human Capital in Development of Eastern Mazovia's Agrotourism Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 315-320, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Agroturystyka, Rozwój, Wyniki badań, Promocja
Human capital, Agrotourism, Development, Research results, Promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie potencjału rozwojowego badanych gospodarstw agroturystycznych. Wobec złożoności zasobu, jakim jest kapitał ludzki założono na podstawie dostępnej literatury, że na rozwój gospodarstw agroturystycznych wpływa: wykształcenie właścicieli, znajomość języków obcych, oferowanie różnorodnych usług, zdolności marketingowe, zaradność, planowane inwestycji i przynależność do stowarzyszeń. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na wschodzie województwa mazowieckiego. Z badań wynika, że kapitał ludzki wpływa na rozwój gospodarstw agroturystycznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to determine potential of agrotourism farm development. Due to the complexity of human capital it was assumed, based on available literature, that the impact on agrotourism farm development have: owner's education, knowledge of foreign languages, variety of services, marketing skills, investments planning and membership in associations. The source material were results of the survey conducted among 24 agrotourism farms locate in the east of Mazowieckie region. The research shows that human capital have impact on agrotourism farm development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska Agata, Anna Sieczko, Jan Zawadka. 2014. Turystyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 2. Bednarek-Szczepańska Maria. 2013. "Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 13: 19.
 3. Dachniewska Magdalena. 2011. "Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi". Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Tetinensis. Stein Oeconomica 288 (64): 53-72.
 4. Kozera-Kowalewska Magdalena, Jarosław Uglis. 2015. "Kapiał intelektualny w agroturystyce - wyniki badań empirycznych w województwie wielkopolskim". Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 147.
 5. Król Henryk, Antoni Ludwiczyński. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 6. Królikowski Zenon. 2008. "Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 8: 183.
 7. Krzyżanowska Krystyna (red.). 2013. Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 8. Kurtyka-Marcak Izabela. 2015. Konkurencyjność w turystyce wiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska. [W] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, red. Wioletta Kamińska, 207-226. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 9. Parzonko Anna Justyna. 2015. "Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39 (3): 143-144.
 10. Parzonko Anna Justyna, Anna Sieczko. 2015. "The Innovative Forms of Rural Entrepreneurship: Care Farms". Social Sciences 90 (4): 44-54.
 11. Przezbórska-Skobiej Lucyna. 2016. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości. [W] Turystyka Wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Tom 1, red. Anna Jęczmyk Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak, 97-98. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 12. Sikora Jan, Agnieszka Wartecka-Ważyńska. 2012. "Wybrane teoretyczne aspekty agroturystyki". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (18): 11.
 13. Sikorska-Wolak Izabella (red.). 2007: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 14. Stalończyk Izabela. 2012. "Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego". Economy and Management 2: 28-34.
 15. http://meteor-turystyka.pl/
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu