BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniszewski Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa w państwach Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej
Sustainabile Intensification of Agriculture in European Union Countries with Different Agrarian Structure
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 238-243, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura agrarna, Produktywność, Wyniki badań, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Agrarian structure, Productivity, Research results, Efficiency in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy o pozytywnym oddziaływaniu koncentracji ziemi w rolnictwie na jego wyniki ekonomiczne i negatywnym na sferę środowiskową. Zbadano związki pomiędzy strukturą agrarną państw UE a ich produktywnością ekonomiczną i środowiskową. Jako miernik struktury wykorzystano współczynnik GINI koncentracji ziemi, jako wskaźniki produktywności ekonomicznej i środowiskowej wartość produkcji z ha UR oraz wartość produkcji, przy której powstawaniu wyemitowano kg ekwiwalentu CO2 gazów cieplarnianych. Występowanie związków zweryfikowano za pomocą modelu regresji liniowej. Wykazano brak zależności pomiędzy koncentracją ziemi a jej produktywnością oraz dodatnią zależność pomiędzy koncentracją i produktywnością środowiskową.(abstrakt oryginalny)

Article explores the relationship between the agrarian structure of the EU countries and their economic and environmental productivity, which places it within the scope of the sustainable intensification of agriculture researches. The aim of the study is to verify the hypothesis about the positive impact of concentration of land in agriculture for its economic performance and negative on the environment. As a measure of the structure GINI coefficient of land concentration was used, as indicators of economic and environmental productivity, value of production per hectare of UAA and production value which caused emission of 1 kg of CO2 equivalent greenhouse gases. The existence of the correlation was examined using linear regression model. The results showed the lack of relationship between the concentration of land and its productivity, and a positive relationship between concentration and agriculture environmental productivity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka, Natalia Markiewicz 2013. "Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej". Journal of Agribusiness and Rural Development 3(29): 5-16.
 2. Booth Andrew, Diana Papaioannou, Anthea Sutton. 2012. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. London: Sage.
 3. Buckwell Alan i in. 2014. Sustainable Intensification of European Agriculture. Brussels: RISE.
 4. Czyżewski Andrzej, Katarzyna Smędzik. 2010. "Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 3: 61-71.
 5. Garnett Trevor i in. 2013. "Sustainable intensification in agriculture: premises and policies". Science 341: 33-34.
 6. Karwat-Woźniak Barbara. 2013. "Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa". Journal of Agribusiness and Rural Development 2: 121-131.
 7. Majchrzak Adam. 2015. Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej. Warszawa: PWN.
 8. Matuszczak Anna. 2010. "Alokacja czynników wytwórczych a wyniki działalności rolniczej w regionach rolnych UE-25. Ocena taksonomiczna". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (2): 71-79.
 9. Mirkowska Zofia, Wojciech Ziętara. 2015. "Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 43-56.
 10. Pretty Jules, Camilla Toulmin, Stella Williams. 2011. "Sustainable intensification in African agriculture". International journal of agricultural sustainability 1: 5-24.
 11. Roman Monika. 2015. Porównanie polskiego i irlandzkiego sektora mleczarskiego z wykorzystaniem modelu S-C-P. Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 326-331.
 12. Rzeszutko Anna. 2015. "Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego w rolnictwie polskim w warunkach wspólnej polityki rolnej". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 1: 46-58.
 13. Sobierajewska Jolanta. 2015. "Zmiany w strukturze produkcji a efektywność gospodarstw rolnych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 258-263.
 14. Stanisz Andrzej. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny: Modele liniowe i nieliniowe. Warszawa: StatSoft.
 15. Stoate Chris i in. 2001. "Ecological impacts of arable intensification in Europe". Journal of Environmental Management 63 (4): 337-365.
 16. Sulewski Piotr. 2011. "Gospodarstwa niskotowarowe a parytet dochodowy i efektywność funkcjonowania". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 41-58.
 17. Tittonell Pablo. 2014. "Ecological intensification of agriculture - sustainable by nature". Current Opinion in Environmental Sustainability 8: 53-61.
 18. Wrzaszcz Wioletta. 2013. "Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce objętych FADN". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 73-90.
 19. Zieliński Marek. 2009. "Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym". Journal of Agribusiness and Rural Development 2: 295-301.
 20. Ziętara Wojciech. 2014. "Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 1: 157-169.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu