BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego
The Use of Financial Statements in Measurement of Public Sector Units Performance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 11-22, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Pomiar dokonań, Sprawozdanie finansowe, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Performance measurement, Financial statements, Public sector, Public finance, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja wybranych elementów dotyczących pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego w aspekcie sprawozdawczości finansowej. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, a także studia literaturowe opierające się na literaturze krajowej, zwartej i artykułowej. Wynik - Artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (potencjał badawczy) na temat procesu harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie, prowadzonych w latach 2015-2017. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych pozwalają wnioskować, że pomiar dokonań nie zastępuje sprawozdań finansowych, lecz jest ich uzupełnieniem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents the use of financial statements in the measurement performance of the institutions of the public finance sector. Design/methodology/approach - In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations related to public finance and to accounting, and relevant literature studies that are based on domestic book and article publications. Findings - The article is a synthesis of a part of the following scientific research ('Research Potential'): "The process of harmonization of public sector accounting standards in Europe" carried out in the period of 2015-2017. Originality/value - The measurement performance of the institutions of the public sector does not replace financial statements, it is their supplement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska, D. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 2. Adamek-Hyska, D. (2015). Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. W: B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa (s. 201-211). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 3. Cellary, M. (2012). Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Filipiak, B. (2011). Gospodarka finansowa powiatów i gmin na tle nowego zarządzania publicznego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 5. Gos, W. (2011). Przepływy pieniężne a polityka rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 60 (116), 111-125.
 6. Informacja o wynikach kontroli nt. Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych (2015). NIK, Departament Budżetu i Finansów. Pobrane z: www.nik.gov.pl (15.05.2016).
 7. Jarugowa, A., Martyniuk, T. (red.). (2002). Komentarz do ustawy o rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
 8. Jarugowa, A., Nowak, W. (1995). Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk. Rachunkowość, 6, 293-302.
 9. Kostur A. (2009). Istota i zakres dokonań w jednostkach biznesowych. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości (s. 151-161). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 10. Lubińska, T. (2009). Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 11. Nowak, E. (2013). Pomiar dokonań przedsiębiorstwa jako podstawowe zadanie rachunkowości. W: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej (s. 427-437). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 12. Nowak, W. (1995). Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania. Warszawa: PWN.
 13. Nowak, W. (red.). (2014). Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Pogoda, A., Chrzanowski, M., Marczewski, K. (2010). Fundamentalne znaczenie mierników jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego. W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 115-171). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289.
 16. Strąk, T. (2009). Zarządzanie wartością w sektorze publicznym. Model Public Service Value. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i użyteczność (s. 281-295). Warszawa: Difin.
 17. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 18. Szczepankiewicz, E.I. (2012). Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66, 191-203.
 19. Szczepankiewicz, E.I. (2015). Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W: E.I. Szczepankiewicz i in., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 15-54). Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Śnieżek, E. (2009). Rachunek przepływów pieniężnych. W: A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości (s. 737-751). Gdańsk: ODDK.
 21. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 22. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu