BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej
Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 23-34, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Zakłady budżetowe, Rachunkowość budżetowa, Kontrola zarządcza, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Budgetary establishment, Government accounting, Management control, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie celów i zadań oraz ich mierników na przykładzie jednostki budżetowej. Metodologia badania - studia literatury, analiza i interpretacja przepisów prawnych, opis mierników celów i zadań w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie uzyskanych informacji źródłowych i wywiadu bezpośredniego z członkami kierownictwa wybranej jednostki budżetowej. Wynik - dokonanie analizy i oceny mierników realizacji celów i zadań w wybranej jednostce budżetowej. Oryginalność/wartość - ocena mierników realizacji celów i zadań w badanej jednostce w dostosowaniu do jej specyfiki i potrzeb na etapie wdrażania kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of objectives, tasks and measures of the example of a budgetary entity. Design/methodology/approach - Studying literature, analysis and interpretation of related laws, a description of measures objectives and tasks in the public finance sector units based on the information source and direct interviews with members of the management of selected budget unit. Findings - Analyze and evaluate the measures of realization of the objectives and tasks in the selected unit budget. Originality/value - Assessment measures the objectives and tasks of the selected unit of budgetary adjustment to its specificity and needs at this stage of the implementation of management control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Heciak, S. (2012). Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa. Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o.
 2. http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy (25.07.2016).
 3. Komunikat Ministra Sprawiedliwości z 1.12.2015 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość. Dz.Urz. Min. Spraw. 2015, poz. 207.
 4. Kumpiałowska, A. (2015). Wyznaczanie mierników oceny stopnia realizacji celów i zadań. Kontrola Zarządcza w JSP, 8, 47-51.
 5. Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 6. Ministerstwo Finansów (2015). Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 rok. Pobrane z: bz_katalog@ mf.gov.pl www.mf.gov.pl (25.07.2016).
 7. Postuła, M. (2012). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 46-70). Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Skoczylas, W. (2011). Mierniki monitorowania celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 173-184.
 9. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki (2009). Warszawa: NIK. Pobrane z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf (7.05.2016).
 10. Szczepankiewicz, E.I. (2011). Implementation of management control standards in local government entities (bodies). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 247-258.
 11. Ustawa z 4.10.1997 o działach administracji rządowej. Dz. U. 2015, poz. 812, z późn. zm.
 12. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 13. Winiarska, K. (red.). (2012). Budżet zadaniowy w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu