BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujak Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Efektywność realizacji zadań publicznych na przykładzie jednostki budżetowej
The Efficiency of Public Tasks Realisation on the Example of Budgetary Unit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 35-42, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Efektywność, Zakłady budżetowe, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Effectiveness, Budgetary establishment, Public sector, Public finance, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie systemu pomiaru efektywności realizacji zadań publicznych w jednostce budżetowej oraz ocena tego systemu. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, a także materiałów źródłowych pochodzących z badanej jednostki. Wynik - Dokonanie oceny systemu pomiaru efektywności w badanym podmiocie poprzez wskazanie jego mocnych i słabych stron. Oryginalność/wartość - Osiągnięty wynik należy traktować jako podstawę do udoskonalania systemu pomiaru efektywności w badanym podmiocie, jak również w innych jednostkach sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the efficiency measurement system of public tasks in the budgetary unit and assessment of the system. Design/methodology/approach - Analysis of literature and source materials from the audited unit. Findings - Assessment of efficiency measurement system in the budgetary unit by identifying its strengths and weaknesses. Originality/value - The achieved results should be considered as a basis for improving of efficiency measurement system in the audited unit, as well as in other public finance sector units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 2. Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Tomalak, M. (2015). Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik. Wrocław: Presscom.
 3. Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy (s. 43-61). Warszawa: AON.
 4. Orłowski, W.M. (2010). Cele formułowane w budżecie zadaniowym jako niezbędny element zarządzania środkami publicznymi przez efekty. W: M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 81-113). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 5. Pogoda, A., Chrzanowski, M., Marczewski, K. (2010). Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego. W: M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 115-171). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 6. Polityka konsumencka na lata 2014-2018 (2014). Warszawa: UOKiK.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.06.2014 w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Dz.U. poz. 825.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.07.2015 w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Dz.U. poz. 55.
 9. Sienkiewicz, P. (2014). Ewaluacja efektywności działania w analizie systemowej zarządzania bezpieczeństwem. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy (s. 10-24). Warszawa: AON.
 10. Skrzypek, E. (2012). Jakość i efektywność. Lublin: Wyd. UMCS.
 11. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 12. Szołno, O. (2015). Cele i mierniki monitorowania celów w systemie kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, 450-459. DOI: 10.15611/pn.2015.398.43.
 13. Ustawa z 15.12.2000 o inspekcji handlowej. Dz.U. 2014, poz. 148, z późn. zm.
 14. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu