BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
The Conditions of Measuring Local Government Units Expenditure Efficiency
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 43-53, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Efektywność, Wydatki publiczne, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Instytucje samorządów terytorialnych
Effectiveness, Public expenditures, Public sector, Public finance, Local government finance, Local government institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest interpretacja istoty efektywności (w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu) i zbadanie uwarunkowań pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. Wynik - W opracowaniu zidentyfikowano występujące w praktyce uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego w podziale na uwarunkowania: naturalne, prawne, ekonomiczne, finansowe, polityczne, społeczne, organizacyjne, kadrowe. Zalecono również wprowadzenie w życie w jednostkach samorządu terytorialnego zarządzania przez cele i zarządzania procesowego w celu stworzenia możliwości rzetelnego pomiaru efektów ich wydatków. Oryginalność/wartość - Wskazano przede wszystkim trudności związane z oceną efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz działania, które winny być przez nie podjęte w celu rzetelnego pomiaru efektów wydatków na realizację powierzonych im zadań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is to discuss the essence of efficiency in economy sciences and management sciences. There also have be done research on conditions of measuring local government units expenditures efficiency. Design/methodology/approach - The method to discuss the chosen topic is descriptive method. Findings - In the paper are defined, existing in practice, conditions of measuring local government units expenditures efficiency in division of natural, legal, economic, financial, political, social, organizational, human resources conditions. There is also recommended to introduce into practice Management by Objectives and Process Management in order to create possibilities for reliable measuring of local government units expenditures. Originality/value - There are especially indicated the difficulties of measuring local government units expenditures efficiency. There are also recommended some actions, which should be taken by them for reliable measuring of local government units expenditures efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
 2. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Zioło, M. (2014). Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 4. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5-6, 71-86.
 6. Jastrzębska, M. (2015). Zarządzanie - podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka. Finanse Komunalne, 1-2, 72-78.
 7. Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1-2, 85-86.
 9. Krukowski, K. (2011). Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie, 1, 23.
 10. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 11. Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
 12. Siemiński, M., Krukowski, K. (2011). Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 3, 88-96.
 13. Sochacka-Krysiak, K. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: S. Wieteska (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor K. Piotrowskiej-Marczak (s. 191-198). Łódź: Wyd. UŁ.
 14. Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Raport Wspólnoty. Warszawa: Municypium.
 15. Zioło, M. (2013). Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne. Finanse Komunalne, 10, 22.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu