BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej
The Role of the Management Commentary in Communicating the Business Model and Exerting Management Control
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 55-65, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Modele biznesowe, Kontrola zarządcza, Zarząd, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdanie z działalności
Business models, Management control, Board of directors, International Accounting Standards (IAS), Management commentary
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie roli komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu oraz użyteczności wykorzystania komentarza w kontroli zarządczej. Metodologia badania - 1. Badania literaturowe nad związkiem między modelem biznesu i kontrolą zarządczą a komentarzem zarządu. 2. Jakościowa analiza zawartości sprawozdań z działalności emitentów wchodzących w skład WIG20 w celu oceny ujawnień dotyczących charakteru działalności. Wynik - 1. Model biznesu wynika z zakresu ujawnień szczegółowych w komentarzu zarządu, który powinien pełnić istotną rolę w kontroli zarządczej. 2. Badane grupy kapitałowe wciąż nie są świadome znaczenia informacji o modelu biznesu dla interesariuszy. Oryginalność/wartość - Wskazanie znaczenia ujawniania informacji o modelu biznesu, który stanowi stosunkowo nowe zagadnienie w zarządzaniu, istotne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the role of the management commentary in communicating the business model and the usefulness of the commentary in management control. Design/methodology/approach - 1. Literature research on the relationship of the business model and management control with the management commentary, with emphasis on the section of the commentary dealing with the nature of the business. 2. Qualitative content analysis of the management commentaries of issuers included in the WIG20 index in order to assess the quality of disclosures concerning the nature of their businesses. Findings - 1. The business model results from detailed disclosures in the management commentary, which should play an important role in management control. 2. The studied capital groups are still not aware of the importance for stakeholders of information about the business model. Originality/value - Indication of the importance from an accounting perspective of disclosing information about the business model - a relatively new issue in management - in the management commentary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amit, R.H., Zott, C. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, 22, 6-7, 493-520. DOI:10.1002/smj.187.
 2. Anthony, R.N., Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. New York: McGraw-Hill.
 3. Cinquini, L., Tenucci, A. (2011). Business Model in Management Commentary and the Links with Management Accounting. Financial Reporting, Special Issue, 41-59.
 4. Cole, C.J. (2012). International Best Practices for MD&A: An Update. The Journal of Corporate Accounting & Finance, September/October, 37-47. DOI:10.1002/jcaf.21797.
 5. Di Carlo, E., Fortuna, F., Testarmata, S. (2015). Boundaries of the Business Model within Business Groups. Journal of Management & Governance, 20, 2, 321-362. DOI:10.1007/s10997-015-9338-9.
 6. EFRAG (2013). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. European Financial Reporting Advisory Group, Autorité des Normes Comptables and Financial Reporting Council. Pobrane z: http://www.efrag.org/files/EFRAG%20Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf (24.07.2015).
 7. Ginesti, G., Macchioni, R., Sannino, G., Spano, M. (2013). The Impact of International Accounting Standards Board (IASB)'s Guidelines for Preparing Management Commentary (MC): Evidence From Italian Listed Firms. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9, 3, 305-320.
 8. Giunta, F., Bambagiotti-Alberti, L., Verrucchi, F. (2013). Business Model Disclosure: Evidence from Annual Reports of Italian Listed Companies. An International Journal of Business & Economics, 8, 1, 27-39.
 9. IASB (2005). Management Commentary. Discussion paper. IFRS Foundation.
 10. IASB (2009). Management Commentary. Exposure draft. IFRS Foundation.
 11. IASB (2010). Management Commentary. A framework for presentation. IFRS Foundation.
 12. Kang, H.H., Gray, S.J. (2013). Segment Reporting Practices in Australia: Has IFRS 8 Made a Difference? Australian Accounting Review, 66, 23, 3, 232-243.
 13. KSRF 315 (2015). Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia. Załącznik nr 1.10 do uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10 lutego 2015 r.
 14. Lambert, S. (2008). A Conceptual Framework for Business Model Research. 21st Bled Conference eCollaboration: Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction, June 15-18, 277-289.
 15. Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, May, 86-92.
 16. Merchant, K.A., Van der Stede, W.A. (2003). Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation, and Incentives. Harlow: FT Prentice Hall.
 17. Nielsen, C., Bukh, P.N. (2011). What Constitutes a Business Model: The Perception of Financial Analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8, 3, 256-271.
 18. Seal, W., Garrison, R.H., Noreen, E.W. (2006). Management Accounting. New York: McGraw-Hill Education.
 19. Stebbens, P., Braz, M. (2013). The Future of Corporate Reporting. Charter, June, 44-45.
 20. www.money.pl (11.02.2016).
 21. Zott, C., Amit, R.H. (2010). Designing Your Future Business Model: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43. Pobrane z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1356511 (25.02.2016).
 22. Zott, C., Amit, R.H., Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37 (4), 1019-1042. DOI:10.1177/0149206311406265.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu