BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
Measures of Financial Objectives and Tasks for the Use of Management Control
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 67-77, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Pomiar dokonań, Efektywność, Nowe zarządzanie publiczne
Management control, Performance measurement, Effectiveness, New public management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu było wypełnienie luki zestawu mierników zawartych w budżecie zadaniowym o mierniki celów finansowych oraz przedstawienie walorów wskaźników finansowych opracowanych i publikowanych przez Ministerstwo Finansów, które w istotny sposób wspierałyby obecnie kontrolę zarządczą w realizacji jej funkcji. Metodologia badania - Krytyczna analiza literatury, analiza treści sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Szczecina i Miasta Bydgoszcz, metody analizy finansowej. Wynik - Potwierdzenie potrzeby i wykazanie dużej wartości poznawczej i przydatności praktycznej mierników oceny sytuacji finansowej JST opracowanych przez Ministerstwo Finansów w poprawie efektywności gospodarki finansowej. Oryginalność/wartość - Propozycja uzupełnienia zestawu mierników proponowanych w budżecie zadaniowym o wskaźniki finansowe, to jest wskaźniki budżetowe, na jednego mieszkańca oraz zobowiązań według tytułów dłużnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to fill the gap in a set of measures used in the performance budget with measures of financial objectives as well as to present the advantages of financial ratios prepared and published by the Ministry of Finance, which would provide a significant support to management control while its function is realized. Design/methodology/approach - Critical literature analysis, content analysis of statements of realization the budget of City of Szczecin and City of Bydgoszcz, methods of financial analysis. Findings - Affirmation of the need and the demonstration of cognitive value and practical usefulness of ratios of financial condition assessment of self-governmental units developed by the Ministry of finance in the improvement of efficiency of financial economy. Originality/value - the proposal of complementing the set of indicators proposed in the performance budget with financial ratios, i.e. budget indicators, per capita and liabilities by debtors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berens, W., Mosiek, T., Röhring, A., Gerhardt, B. (2004), Outcome-orientiertes Management in der öffentliche Verwaltung: Evolutionspfade zu einem wirkungsorientierten Controlling. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 4, 323-341.
 2. Hood, Ch. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 1 (69), 3-19.
 3. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001a). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
 4. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001b). Strategiczna karta wyników. Praktyka. Warszawa: CIM.
 5. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, 2, 193-202.
 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z 4.03.2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dz.U. 2010, nr 43, poz. 247.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U. poz. 119, z późn. zm.
 8. Skoczylas, W. (2011). Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 235-246.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok. Pobrane z: bip.um.bydgoszcz.pl/binary/ sprawozdanie%20z%20wykonania%202015_tcm30-221343.pdf (4.07.2016).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin 2015. Pobrane z; http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50934.as p?soid=437039605D5E49268BB8FDE5F6F421D5 (4.07.2016).
 11. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. (poz. 84).
 12. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 13. Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=415b71a8- 53c1-4e3b-ac1b-e5a59f644038&groupId=766655 (4.07.2016).
 14. Zalewski, A. (red.). (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu