BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewieczek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Tkocz-Wolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
The Effectiveness of Management Control from the Perspective of the Statements Collected by the Public Health Care Entities Directors
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 79-90, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Sektor publiczny
Management control, Independent public health care facilities, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Badanie treści oświadczeń kierowników wybranych jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie ich jakości i przydatności decyzyjnej. Badaniu poddane zostały wskazane przez regulacje prawne elementy tych oświadczeń i ich realizacja w praktyce raportowania przez SPZOZ. Metodologia badania - Wykorzystano metodę metaanalizy literatury przedmiotu i przyjętych standardów kontroli zarządczej oraz metodę analizy, dedukcji i syntezy zbiorów informacji prezentowanych w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników wybranych SPZOZ. Wynik - W opracowaniu pokazano, że oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych pełnią głównie funkcję sprawozdawczą. Zaobserwowano ponadto duże zróżnicowanie metodyki prezentowanych w oświadczeniach informacji. Oryginalność/wartość - Treści przedstawione w artykule stanowią wyniki oryginalnych prac badawczych dotyczących oceny zawartości oświadczeń kierowników podmiotów leczniczych o stanie kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to examine the content of the statements of managerial control prepared by managers of selected public sector entities in terms of their quality and usefulness for the decision. The survey examined elements of these statements and their implementation in practice of reporting by public sector health care entities. Research methodology - The research team used the method ofmeta-analysis of the literature and standards of management control as well as the method of analysis, deduction and synthesis of information set presented in the statements of management control prepared by the heads of some public health care entities. Findings - The study indicates that statements of management control in health care entities serve mainly reporting function. Additionally, there was a wide variation of the methodology in presentation of information in the statements. Originality/value - The research presented results of the original work on the assessment's of the management control statements. They may be also valuable for the management control developing in public sector entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska, D. (2015). Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za funkcjonowanie kontroli zarządczej. W: D. Adamek-Hyska, T. Lis, A. Szewieczek, M. Tatoj, K. Tkocz-Wolny, Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 91-101). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 2. Holly, R. (2009). Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. W: R. Holly, J. Suchecka (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka rynkowa (s. 13-34). Łódź-Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń.
 3. Kiziukiewicz, T. (2013). Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej. W: . K Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 13-26). Szczecin; Wyd. Naukowe US.
 4. Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77-85.
 5. Kotarski, D. (2015). Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 197-208.
 6. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012). Biuletyn Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, 4 (5). Pobrane z: www.mofnet.gov.pl (25.05.2016).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dz.U. nr 238, poz. 1581.
 8. Szewieczek, A. (2015). Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 141-150.
 9. Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
 10. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 11. Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu