BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołno Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
Selected Aspects of the Measuring Effectiveness Local Government Unit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 91-99, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Efektywność, Pomiar efektywności, Instytucje samorządów terytorialnych
Effectiveness, Efficiency measurement, Local government institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie znaczenia efektywności i skuteczności oraz mierników służących do ich badania, a także dokonanie oceny stosowanych mierników w wybranej JST. Metoda badawcza - Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych. Zastosowano także metodę obserwacji oraz przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami badanej jednostki (dyrektorem wydziału budżetu oraz 4 osobami zatrudnionymi w tym wydziale). Wynik - Zdefiniowano pojęcia efektywność i skuteczność odnoszące się do JST, dokonano charakterystyki mierników służących do ich pomiaru, zidentyfikowano problemy związane z konstruowaniem mierników oraz dokonano oceny stosowanego systemu mierników w badanej JST. Oryginalność/wartość - Dokonana analiza funkcjonowania systemu mierników w badanej jednostce wskazuje na potrzebę jego poprawy tak, aby lepiej odzwierciedlał efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Dzięki właściwie dobranym miernikom jednostka uzyskuje również informacje, które można wykorzystać dla celów zarządczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the importance of efficiency, effectiveness and measures for their research, including assessing the measures in the selected local government unit. Design/methodology/approach - The analysis of literature, legislation, the source materials, observation and individual in-depth interviews with employees of the audited unit (director of budget department and 4 persons employed in this department). Findings - The article defines the concepts of efficiency and effectiveness relating to local government unit, it has also characterized measures used to measure them. Problems associated with construction of measures have been identified and the measures system in the audited unit has been evaluated. Originality/value - The analysis of the measures system indicates the need to improve it, in order to better reflects the efficiency and effectiveness of the action taken. By using the adjusting measures the unit also gets information that can be used for management purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska, A., Woźniak, B. (red.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
 2. Bujak, A. (2008). Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości. Annales UMCS, Sectio H, XLII, 113-127.
 3. Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 4. Lubińska, T. (2014). Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011-2014. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 286-313). Warszawa: Difin.
 5. Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2009). Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 56-62). Warszawa: Difin.
 6. Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M., (2011). Paradygmat budżetowania zadaniowego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 50-69). Warszawa: Difin.
 7. Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 43-61). Warszawa: AON.
 9. Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327-339). Warszawa: Difin.
 10. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 11. Skoczylas-Tworek, A. (2014), Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych - diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 283-295). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 12. Świeboda, H., Borowik, M. (2014). Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 87-108). Warszawa: AON.
 13. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 14. Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 15. Zioło, M. (2015). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 395-408). Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu