BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
Evaluation of the Functioning of Management Control in Local Government Units Using the PRI Method
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 111-123, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Samoocena, Instytucje samorządów terytorialnych
Management control, Self-esteem, Local government institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie istoty i zakresu metody PRI jako alternatywnego narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie oceny zastosowania standardów kontroli zarządczej w JST. W artykule zestawiono również zalety oraz ograniczenia zastosowania tej metody w praktyce. Metodologia badań - opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe oraz analiza materiałów źródłowych dotyczących zasad i procedur wdrażania metody PRI. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - przeprowadzone badania dowiodły, że metoda PRI dostarcza użytecznych i kompleksowych informacji w zakresie oceny wszystkich 22 standardów kontroli zarządczej. Przeprowadzenie jej nie jest czaso- ani kosztochłonne. Proces samooceny trwa 1-3 tygodni, przy czym czas potrzebny do przeprowadzenia analizy rozwoju instytucjonalnego zaledwie 1-2 dni. Nie wymaga przy tym specjalistycznych i długotrwałych oraz kosztownych szkoleń członków zespołu oceniającego. Konstrukcja narzędzi służących do oceny jest prosta i intuicyjna, a specjalnie opracowana aplikacja komputerowa umożliwia automatyczne zestawianie wyników przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu metody PRI oraz zasad jej stosowania w praktyce JST do monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents the spirit and scope of the PRI method as an alternative tool for monitoring and evaluating the standards of management control in local government units. The article summarizes the advantages and limitations of using this method in practice. Design/methodology/approach - Developing article preceded by literature studies and analysis of source materials concerning the rules and procedures for implementing the PRI method. The main method used in the article is to analyze the sources and the method of deduction and induction. Findings - Studies show that PRI method provides useful and comprehensive information on the evaluation of all 22 standards of management control. To carry it is not time-consuming or cost-intensive. Self-assessment process takes from 1 to 3 weeks, the time needed to analyze the institutional development only 1-2 days. It does not require a specialized and lengthy, and costly training members of the evaluation team. The design assessment tools is simple and intuitive, and the specially developed computer application can automatically collate the results of the self-management control. Originality/value - The article presents the contents of which are synthetic description of the nature and scope of the PRI method and the rules for its use in the practice of local government units to monitor and evaluate the functioning of management control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza instytucjonalna gmin. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (2010). Kraków: UE w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 2. Bober, J. (2015). Metoda PRI jako narzędzie samooceny. W: M. Ćwiklicki (red.), Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 163-181). Kraków: MSAP.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 4. Kumpiałowska, A. (2011). Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. W: E. Sławińska- -Tomtała (red.), Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami (s. 7-8). Warszawa: C.H. Beck.
 5. Majchrzak, I. (2012). Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 65-80.
 6. Majchrzak, I., Zbaraszewska, A. (2015). Metoda CAF jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 313-332.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dz.U. nr 238, poz. 1581.
 8. Sawicki, K. (2010). Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 92-96.
 9. Sola, M. (2009). Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Warszawa: Manicipium.
 10. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 11. Zaleska, B. (2010). Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 69-77.
 12. Żabiński, M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF". Zarządzanie Publiczne, 2 (20), 57-76.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu