BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowiecka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński, absolwentka)
Title
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK
The Assessment of Management Control Functioning in Tax Offices
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 125-137, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Administracja skarbowa, Administracja publiczna, Zarządzanie podatkami
Management control, Treasure administration, Public administration, Tax administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule wskazano funkcje i zadania administracji skarbowej oraz cele i mierniki działalności skarbowej, których realizacja podlega samoocenie. Metodologia badania - Analiza obejmuje prawidłowość stosowania uregulowań prawnych ukierunkowanych na osiąganie wyznaczonych celów i odniesienie się do wyników kontroli NIK. Wyniki - Poznano etapy i metody wdrażania funkcjonowania kontroli zarządczej w administracji skarbowej. Ponadto uzyskano informację, czy odpowiednio zadziałał system zapewniający funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w tych jednostkach. Oryginalność/wartość - Oceny dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie informacji NIK o wynikach kontroli "Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej" z 19 marca 2015 roku (nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF). Materiał zawarty w artykule umożliwia obiektywne zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych. Pozwala on dodatkowo na wyciągnięcie wniosków dotyczących istniejącego stanu faktycznego w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article covers functions and tasks of the tax administration as well as its objectives and measures of fiscal activity, which implementation is subject to self-assessment. Methodology of research - An analysis covering the rightfulness of the legislative regulations aimed at achieving set objectives and referring to fiscal control results. Results - The stages and management control functionality implementation methods have been acquainted with. Moreover, information whether the system responsible for adequate, effective management control had worked as expected, has been obtained. Uniqueness/value - The estimation has been performed according to applicable law as well as based on the information of Supreme Audit Office concerning the results of the audit "The Adequacy And Efficiency Of Management Control System In Selected Entities Of Governmental Administration", dated March 19 th , 2015 (identification number 26/2015/P/14/011/KBF). The materials enclosed in the article allows one to better understand the manner of management control functioning in tax offices. What is more, it also allows to draw conclusions concerning the matter of fact in said range. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejak, M. Zadania i funkcje administracji podatkowej. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/admini stracja-podatkowa/ dzialalnosc/zadania-i-funkcje (2.05.2016).
 2. Chojna-Duch, E. (2012). Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: LexisNexis.
 3. Informacja o wynikach kontroli "Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej" (2015). Warszawa: NIK, nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 5. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
 6. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56.
 7. Misja i wizja Ministerstwa Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/ finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-resorcie-finansow/ misja-i-wizja-ministerstwa-finansow (2.05.2016).
 8. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, Kontrola zarządcza. Pobrane z: http://www.szczecin.apodatkowa. gov.pl/urzad-skarbowy-w-gryfinie/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza (2.05.2016).
 9. Puchacz, K. (2009). Nowa ustawa o finansach publicznych. Gdańsk: ODDK.
 10. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 11. Ustawa z 10.07.2015 o administracji podatkowej. Dz.U. poz. 1269, z późn. zm. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu