BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcer Magdalena (Asystentka Kierownika Projektu (PRINCE2)), Rochewicz Andrzej (Audytor Wewnętrzny, Kierownik Projektu (IPMA-D, PRINCE2))
Title
Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE
Specific Nature of Internal Audit of Projects Funded From EU Funds with Example of the Fund Pomerania Sp. z o.o.
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 163-172, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Fundusze unijne, Inicjatywa JEREMIE
Internal audit, EU funds, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest omówienie zasad i sposobów wykonywania czynności audytowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie projektów realizowanych w ramach inicjatywy JEREMIE. Metodologia badania - Opracowanie jest wynikiem przeglądu i analizy aktów prawnych, wytycznych i literatury określających specyficzne wymagania związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz audytu tych projektów. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest synteza zagadnień związanych z audytem wewnętrznym w różnych perspektywach działalności audytowej. Analiza ryzyka jest cechą wspólną w działalności audytowej oraz innych systemach zarządczych, na przykład zarządzaniu projektem. Wynik - Opracowanie przedstawia najważniejsze wskazówki pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie oraz udokumentowanie przeprowadzonych czynności audytowych. W artykule zaprezentowano sprawdzoną metodykę realizacji audytów wewnętrznych, uszczegółowioną o specyficzne kluczowe kryteria oceny projektów finansowanych środków unijnych. Przedstawiono również metody analizy ryzyka w ramach realizowanych projektów. Oryginalność/wartość - Wyjaśniono specyfikę audytu projektów finansowanych ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Ensuring proper functioning of the project management process in the organization participating in projects funded by the EU is a real challenge today. Projects realized within structural funds are subjected to numerous regulations and guidelines. The aim of this study was to analise principles and methods of audit work in projects co-financed by the European Union, for example projects implemented under the JEREMIE initiative. Research methodology - This work is a result of research based on a review and analysis of legal acts, guidelines and literature defining specific requirements connected with implementation of projects financed from structural funds and audits of these projects, as well as broad-based internal audit. In addition, a test method used in the work is a synthesis of issues related to internal audit in various perspectives of audit activities, indicating a risk analysis as a common feature in both audit activities and other management systems such as project management. Result - The paper presents best practices for conducting and documenting all activities performed within an audit in a proper way as well as proven methodology for implementing internal audit elaborated on specific key criteria for evaluation of projects financed from EU funds. The final part of the paper presents issues related to conducting risk analysis within audit as well as framework of realised projects. Originality/value - Due to the work benefits of using internal audit within organisations were presented and specification of audit of projects financed from EU funds was explained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzezińska, H. (2013). Kontrola zarządcza menadżerów funduszy powierniczych na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 109-111). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  2. funduszpomerania.pl (15.06.2016).
  3. jeremie.com.pl (15.06.2016).
  4. jeremie.zrfpk.pl (15.06.2016).
  5. Materiały szkoleniowe - Zarządzanie projektami PRINCE2.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
  7. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
  8. Wytyczne Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
  9. Wojdylak-Sputkowska, Z., Sputkowski, A.J. (2009). Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk: ODDK.
  10. Wysocki, R.K. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu