BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego
Public Institutions and the Obligation of Internal Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 185-193, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Instytucje publiczne, Finanse publiczne, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Public institutions, Public finance, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza podmiotów określanych mianem "instytucje publiczne" oraz odniesienie ich do jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego. Metodologia badania - Analiza literatury, obowiązujących aktów prawnych oraz wnioskowanie. Wynik - Nie wszystkie instytucje publiczne są jednostkami sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny jest obowiązkowo prowadzony w części instytucji publicznych. Oryginalność/wartość - Przegląd wybranego piśmiennictwa wskazuje na posługiwanie się pojęciem instytucje publiczne bez wyraźnego wskazania zakresu podmiotowego. Na gruncie różnych dyscyplin można znaleźć mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedniki tej kategorii. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An analysis the entities referred to as "public institutions" and a reference to the public sector entities required to realize the internal audit. Design/methodology/approach - Analysis of the literature, legal acts and inference. Findings - Not all public institutions are units of the public finance sector. Internal audit is compulsorily realized in a part of public institutions. Originality/value - A review of the literature indicates the use of the term "public institutions" without a clear indication of the scope of its subjects. On the basis of various disciplines more or less precise counterparts in this category may be found. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak Z. (red.). (2012). Nauka administracji. Warszawa: LexisNexis.
 2. http://csr.forbes.pl/strony-internetowe-waznych-instytucji-nadal-nie-dla-niepelnosprawnych,artykuly,191793,1,1. html (20.6.2016).
 3. http://eprosument.pl/ (20.6.2016).
 4. Kożuch, B. (2011). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 5. Lachiewicz, S., Walecka, A. (2013). Organizacja jako obiekt zarządzania - spektrum form i możliwości. W: A. Adamiuk (red.), Nauka o organizacji (s. 50-92). Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Ludwiński, M. (2009). Funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce. Pobrane z: http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/ 16802127,funkcjonowanie-instytucji-publicznych-w-polsce.html (20.06.2016).
 7. Płoskonka, J. (2012). Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. Pobrane z: https:// www.nik.gov.pl/plik/id,4386.pdf (20.06.2016).
 8. Pomoc. Słownik. Pobrane z: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc (20.6.2016).
 9. Sobol, E. (red.). (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 10. Szymczak, M. (red.). (1988). Słownik języka polskiego. T. I. A-K. Warszawa: PWN.
 11. Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2015, poz. 2058, z późn. zm.
 12. Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.
 13. Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2014, poz. 1114, z późn. zm.
 14. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 15. www. bip.gov.pl (20.6.2016).
 16. Wytrążek, W. (2011). Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. W: P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa (s. 315-337). Lublin: Wyd. KUL.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu